آخرین اخبار : 

شهرها و رشته های استخدامی وزارت نفت 96 (شرکتهای تابعه)

1
دفترچه راهنماي
آزمون استخدامي
شركت هاي تابعه وزارت نفت
ويژه داوطلبان داراي حداقل 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط
6931
2
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 مقدمه – ……………………………………………………………………………………………………………. 4
2 تعاريف – …………………………………………………………………………………………………………… 4
3 شرايط عمومي – …………………………………………………………………………………………………… 5
4 شرايط اختصاصي – ……………………………………………………………………………………………….. 6
5 رشته ها و گرايشهاي تحصيلي مورد نياز – ………………………………………………………………………. 7
6 شرايط سني – ……………………………………………………………………………………………………… 7
7 ضوابط تحصيلي – …………………………………………………………………………………………………. 9
1 7 مدارك تحصيلي معتبر – – …………………………………………………………………………………….. 9
2 7 شرايط معدل كل فراغت از تحصيل – – ……………………………………………………………………….. 9
8 امتيازات ويژه – ……………………………………………………………………………………………………. 11
9 سهميه هاي ايثارگران – …………………………………………………………………………………………… 11
1 9 سهميه 25 درصدي ايثارگران – – ……………………………………………………………………………… 11
2 9 سهميه 5 درصدي ايثارگران – – ……………………………………………………………………………… 12
11 مراحل ارزيابي – …………………………………………………………………………………………………. 13
1 11 آزمون كتبي – – ………………………………………………………………………………………………. 13
2 11 مصاحبه – – ………………………………………………………………………………………………….. 13
11 تعيين پذيرفته شدگان – ………………………………………………………………………………………… 14
1 11 آزمون كتبي – – ……………………………………………………………………………………………… 14
2 11 پذيرفته شدگان نهايي – – …………………………………………………………………………………… 14
12 جداول نيازهاي استخدامي – ……………………………………………………………………………………. 17
13 مراحل استخدام – ……………………………………………………………………………………………… 27
3
14 نحوه ثبت نام – ………………………………………………………………………………………………….. 28
15 مواد آزمون كتبي – …………………………………………………………………………………………….. 39
16 شركتهاي متقاضي جذب نيروي انساني – ………………………………………………………………………. 41
الف شركت ملي نفت ايران – …………………………………………………………………………………….. 41
ب شركت ملي گاز ايران – ………………………………………………………………………………………. 44
ج شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران – ……………………………………………………… 46
د شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران – ……………………………………………………………………….. 49
17 جداول كدهاي مورد نياز سامانه ثبت نام – ……………………………………………………………………… 51
1 17 جدول كدهاي رشته هاي تحصيلي – – ……………………………………………………………………… 51
2 17 جدول كد هاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي – – ……………………………………………………….. 63
3 17 جدول كد شهرستانها – – …………………………………………………………………………………… 79
4
6 مقدمه –
شركت هاي تابعه وزارت نفت به منظورتأمين نيروي انساني مورد نياز خود جهت خدمت در بخشهاي مختلف صنعت نفت از بين
فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد )بانوان و آقايان( در رشته هاي تحصيلي تعيين شده، كه داراي
92 و قبل از آن ( در مشاغل مورد نظر در /11/ 96 )تاريخ شروع بكار 14 /11/ سابقه كار متوالي و مرتبط حداقل 4 سال تا تاريخ 14
صنايع نفت و ديگر صنايع مشابه )صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق( با پرداخت حق بيمه مستمر و كامل باشند، از طريق برگزاري
آزمون كتبي، مصاحبه، طب صنعتي و گزينش به تعداد 1151 نفر استخدام مي نمايند.
2 تعاريف –
منظور از برخي واژه ها و عبارتهاي مندرج در اين راهنما به شرح ذيل مي باشد:
داوطلب بومي استان: به فردي اطلاق مي شود كه متولد استان محل خدمت انتخابي باشد، يا ديپلم خود را از استان محل
خدمت دريافت كرده باشد و يا همسر وي متولد استان محل خدمت انتخابي باشد.
داوطلب بومي شهرستان: به فردي اطلاق مي شود كه متولد شهرستان محل خدمت انتخابي باشد، ياا دياپلم خاود را از
شهرستان محل خدمت دريافت كرده باشد و يا همسر وي متولد شهرستان محل خدمت انتخابي باشد.
تبصره 1 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج و قم مشمول امتيازات افراد بومي نمي باشند. –
تبصره 2 گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي و محل اخذ آن براي تعيين بومي بودن ملاك نبوده و مورد پذيرش نمي باشد. –
فرزند كاركنان صنعت نفت: داوطلباني كه پدر يا مادر آنها براساس اطلاعات موجود در سيستم جامع نيروي انساني نفت
از جمله كاركنان رسمي صنعت نفت )شاغل، بازنشسته، از كار افتاده كلي دائم يا فوت شده( مي باشند.
تبصره 1 فرزندان كاركنان قراردادي/ پيمانكاري و يا هر عنوان ديگر مشمول اين تعريف نخواهند بود. –
تبصره 2 فرزندان كاركنان شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي مشمول اين تعريف نمي باشند. –
سابقه كار معتبر داخل صنعت نفت: مدت زمان كاركرد نيروي انساني شاغل با شرايط ذيل در رديف سوابق كاري داخل
صنعت نفت محسوب مي گردد:
الف نيروهاي قراردادي مدت معين داراي سابقه خدمت در برابرپستهاي سازماني شركتها/ واحدهاي تابعاه صانعت نفات –
)داراي شماره پرسنلي در سيستم جامع نيروي انساني(
ب نيروهاي قرارداد مدت موقت )مستقيم( در شركتها/واحدهاي تابعه صنعت نفت )داراي شماره پرسنلي در سيستم جامع –
نيروي انساني(
5
ج شاغلين شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با شركتها/واحدهاي تابعه صنعت نفت در فعاليتهاي مستمر و غير پاروژه اي –
)با پرداخت حق بيمه كامل(
سابقه كار معتبر خارج از صنعت نفت: مدت زمان پرداخت حق بيمه كامل به واسطه كاركرد افراد در هريك از ارگانها يا
واحدهاي صنفي يا صنعتي كشور كه تابعه صنعت نفت نباشد و يا كمتر از 51 درصد سهام آن در مالكيت صنعت نفت باشاد.
همچنين سوابق مربوط به شركتهايي كه زير مجموعه وزارت نفت بوده و به بخش خصوصي واگاذار گردياده اناد از تااريخ
واگذاري جزو سوابق خارج از صنعت نفت محسوب مي گردد.
امتياز ويژه: امتيازي است كه به نسبت درصد معيني از نمره كسب شده داوطلبان واجد شرايط مربوطه به امتيازات ايشان
اضافه مي گردد )بخش 8 راهنما(.
سهميه ايثارگران: درصدي از ظرفيت مجوز استخدام كه براساس قوانين لازم الاجرا در صنعت نفت به داوطلبان مشامول
سهميه ايثارگران اختصاص مي يابد )بخش 9 راهنما(.
گروه پردازشي: مجموعه اي از داوطلبان استخدام در هريك از سهميه هاي استخدامي كه رشته امتحاني، شهرستان محل
خدمت و شركت انتخابي ايشان يكسان بوده كه در رقابت با يكديگر رتبه بندي مي گردند.
پررداز : محاسبه رتبه داوطلبان براساس نمرات مكتسبه و اعمال امتيازات ويژه )درصورت شمول( در مقايساه باا سااير
داوطلبان مشابه در هريك از گروه هاي پردازشي.
حدنصاب قبولي: حداقل نمرات مورد نياز جهت راهيابي داوطلب به فرآيند پردازش نمرات و رتباه بنادي در هار ياك از
مراحل ارزيابي.
نيرو هاي طرح خدمت نظام)امريه( : داوطلباني كه دوره خدمت سربازي خود را به صورت امريه در شركت هااي تابعاه
صنعت نفت گذرانيده اند.
9 شرايط عمومي –
-1 داشتن تابعيت ايران
-2 تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
-3 التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
-4 عدم اعتياد به مواد مخدر
-5 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
-6 عدم منع از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح
6
-7 ارزشنامه مدرك تحصيلي « و يا » دانشنامه پايان تحصيلات « و يا » گواهينامه موقت فراغت از تحصيل « دارا بودن
در يكي از مقاطع، رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مورد نياز » خارجي
-8 دارا بودن كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي )داوطلبان ذكور(
-9 عدم اشتغال به صورت رسمي، پيماني و يا بازخريد خدمت در دستگاههاي دولتي در زمان ثبت نام
تذكر: طبق قوانين كشوري دريافت حقوق همزمان از دو دستگاه دولتي ممنوع مي باشد.
-11 عدم اشتغال به صورت بدو قراردادي، پيماني و رسمي در هر يك از واحدهاي تابعه صنعت نفت
-11 برخورداري از سلامت جسمي، روانشناختي و اعتقادي
4 شرايط اختصاصي –
92 و قبل /11/ 96 )تاريخ شروع بكار 14 /11/ دارا بودن حداقل 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط با مدرك كارشناسي تا تاريخ 14
از آن ( در صنايع نفت و نيز در ديگر صنايع مشابه )صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق(
تبصره ملاك محاسبه سابقه كار حداقل 4سال، سوابق كاري داوطلب با حداقل مقطع تحصيلي كارشناسي مي باشد. –
7
5 رشته ها و گرايشهاي تحصيلي مورد نياز –
كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي تحصيلي مندرج در جادول ذيال كاه داراي حاداقل
4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط با مشاغل مورد نظر در صنايع نفت و همچنين در ديگر صنايع مشابه )صانايع فولااد، ذوب
فلزات و برق( با پرداخت حق بيمه كامل مجاز به شركت در آزمون خواهند بود:
رشته امتحاني رشته و گرايش هاي تحصيلي
حسابداري
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
شيمي
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
علوم اجتماعي
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مديريت بازرگاني
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي ايمني
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي برق
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي دريا
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي شيمي
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي صنايع
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي عمران
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي مكانيك
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي مواد
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
مهندسي نفت
مطابق با مقاطع و كدهاي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مندرج در بخش 17 1 دفترچه آزمون –
1 شرايط سني –
حداقل سن داوطلبان جهت ورود به آزمون 18 سال و حداكثر سن قابل قبول به شرح ذيل مي باشد:
» 66 و بعد( /11/ مقطع كارشناسي 93 سال )متولدين 11
» 62 و بعد( /11/ مقطع كارشناسي ارشد 94 سال )متولدين 11
تسهيلات شرايط سني
-1 مدت زمان خدمت سربازي انجام شده )مندرج در كارت پايان خدمت( به حداكثر سن مجاز داوطلب اضافه مي شود.
-2 مدت سابقه كار داوطلباني كه تجربه كاري در واحدهاي تابعه صنعت نفت داشته باشند و يا بصورت قرارداد تمام وقات
براساس ضوابط مصوب در صنعت نفت شاغل باشند، در صورت پرداخت حق بيمه در مدت سابقه كار، با تشخيص مدير
8
توسعه منابع انساني شركت اصلي و تاييد اداره كل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري به حداكثر سان
اضافه مي گردد.
-3 سابقه كار خارج از صنعت نفت افرادي كه داراي تجربه كاري مفيد و مرتبط با شغل مورد نياز مي باشند در صورت ارائه
مدارك لازم و گواهي پرداخت حق بيمه بابت سوابق مذكور، با تشخيص مدير توسعه منابع انساني شركت اصلي و تاييد
اداره كل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري تا پنج ) 5( سال به حداكثر سن اضافه مي گردد.
تبصره كليه داوطلباني كه با بهره گيري از بندهاي 2 و 3 مذكور واجد شرط سني شناخته شده اند مكلفند نسبت به ارائه –
مدارك معتبر )از جمله گواهي سابقه كار و گواهي سازمان تأمين اجتماعي( مندرج به شرح جزئيات سوابق كاري اقدام نموده
تا با تشخيص مدير توسعه منابع انساني شركتهاي اصلي و تأييد اداره كل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري
اقدام گردد. بنابراين اين افراد مي توانند در آزمون شركت نموده و سابقه كار نفرات مشمول اين تبصره به حداكثر سن
31 سال براي مقطع كارشناسي و 34 سال براي مقطع كارشناسي ارشد( اضافه مي گردد و پس از برگزاري آزمون نسبت به (
دريافت مدارك و بررسي صحت آنها اقدام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم صدور تأييدات لازم افراد مذكور واجد
شرايط عمومي استخدامي شناخته نخواهند شد و از فرايند استخدامي حذف مي شوند.
-4 شرط حداكثر سن براي داوطلبان بومي تا سه سال قابل افزايش مي باشد. داوطلبان بومي كه صرفاً بر اساس ايان بناد
واجد شرايط ثبت نام در آزمون شده اند فقط قادر به انتخاب شهرستان هاي محل خدمت بومي استان خود مي باشند و
امكان انتخاب ساير استانها را نخواهند داشت.
-5 براساس قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شاهدا، همساران و فرزنادان
جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسران و فرزندان آزادگان يكسال و بالاي يكسال اسارت، رزمندگان، فرزندان جانباازان
زير 25 درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت كه در چارچوب سهميه هاي استخدامي 25 درصد و 5 درصد
ايثارگران به استخدام شركت در مي آيند مشمول شرط حداكثر سن جهت استخدام نمي گردند. مشمولان سهميه 5 و
25 درصد ايثارگران كه صرفاً بر اساس اين بند واجد شرايط ثبت نام در آزمون شده اند فقط قادر به انتخاب ازميان كد
محل هاي ايثارگري مربوطه خواهند بود.
در هر حال و تحت هر شرايطي با مراعات تسهيلات فوق نبايد سن داوطلبان در مقطع كارشناسي از 95 سال
و مقطع كارشناسي ارشد از 43 سال بيشتر باشد.
تبصره سقف سن مجاز براي مشمولان سهميه ايثارگران ) 5 درصاد و 25 درصاد( كاه از شارط حاداكثر سان معااف –
مي باشند و در چارچوب سهميه هاي استخدامي 25 درصد و 5 درصد استخدام مي گردناد باه دليال تكميال سانوات
موردنياز براي اعمال مقررات بازنشستگي صنعت نفت، براي آقايان 51 سال و براي بانوان 41 سال خواهد بود.
9
7 ضوابط تحصيلي –
6 7 مدارك تحصيلي معتبر – –
مدارك دانشگاهي )گواهينامه موقت فراغت از تحصيل يا دانشنامه پايان تحصيلات يا ارزشنامه مدرك تحصيلي خارجي(
افرادي قابل قبول براي شركت در آزمونهاي استخدامي است كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد
اسلامي موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده باشند ويا از لحاظ ارزش علمي و استخدامي
مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
1392 و قبل از آن باشد. – /11/ تبصره 1 تاريخ فراغت از تحصيل داوطلب در مقطع كارشناسي مي بايست 14
تبصره 2 داوطلبان استخدام بايستي با آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده، در آزمونهاي استخدامي شركت نمايند. بديهي –
است در صورتي كه در هريك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مدرك تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ قبل از آزمون
بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد.
تبصره 3 هيچ گونه مدرك ديگري اعم از معادل، افتخاري، نامه هاي صادره از دانشگاه ها مبني بر لغو معافيت تحصيلي –
نظام وظيفه و يا غيره بعنوان مدرك تحصيلي معتبر ملاك عمل قرار نمي گيرد.
تبصره 4 دانشجويان مقاطع تحصيلي اعلام شده )كه تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در مدرك آنها پس از برگزاري آزمون –
خواهد بود( و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده حق شركت در آزمون استخدامي را ندارند.
2 7 شرايط معدل كل فراغت از تحصيل – –
حداقل معدل قابل قبول جهت شركت در آزمون استخدامي به قرار ذيل است:
» مقطع تحصيلي كارشناسي 14
» مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد 15
تذكر مهم : شرايط فوق صرفاً به استناد معدل مندرج در مدرك تحصيلي معتبر و ملاك استخدام داوطلبان، احراز مي گردد.
در صورت عدم درج معدل كل در مدرك فارغ التحصيلي، داوطلب مي بايست تا قبل از روز كنترل مدارك نسبت باه تهياه
ريزنمراتي كه به تاييد دانشگاه رسيده باشد اقدام نمايد. همچنين درخصوص مدارك دانشگاههاي خارج كشور كاه در آنهاا
معدل فارغ التحصيلي برحسب اعدادي غير از طيف صفر تا بيست مي باشد، داوطلب مي بايست نسبت به تهيه گواهي تراز
معدل خود از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام نمايد.
تبصره جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسران و فرزنادان –
آزادگان يكسال و بالاي يكسال اسارت، رزمندگان، فرزندان جانبازان زير 25 درصد و فرزنادان آزادگاان كمتار از يكساال
اسارت كه در چارچوب سهميه هاي استخدامي 25 درصد و 5 درصد ايثارگران به استخدام شركت در ماي آيناد از شامول
11
شرط معدل معاف مي باشند ليكن با توجه به اينكه تمامي مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي استخدام، تابع مقررات وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد در خصوص حداقل معدل قابل قبول براي اين دسته از ايثارگران مي بايست مراتاب باه
تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد. مشمولان سهميه 5 و 25 درصد ايثارگران كه صرفاً بر اساس ايان بناد واجاد
شرايط ثبت نام در آزمون شده اند فقط قادر به انتخاب ازميان كد محل هاي ايثارگري مربوطه خواهند بود.
8 امتيازات ويژه –
افراد ذكر شده در جدول زير در صورت شركت در آزمونهاي كتبي و كسب حد نصاب قبولي از امتيازات ويژه برخوردار
خواهند شد. اين امتياز صرفاً براي يكبار در مرحله آزمون كتبي يا در مرحله مصاحبه تخصصي )هر كدام كه به نفع داوطلب
باشد( به نتيجه امتيازات كسب شده فرد اضافه مي شود.
تذكر 6: امتياز مندرج در رديف 2 جدول فوق علاوه بر امتياز 21 درصدي مربوط به فرزندان كاركنان مندرج در رديف 1 قابل
احتساب مي باشد.
رديف
واجدين شرايط اولويت
ميزان امتياز )درصد از كل امتياز كسب شده(
1
فرزندان كاركنان رسمي )شاغل، بازنشسته، از كار افتاده دائم يا فوت شده( صنعت نفت
21 درصد
2
فرزندان كاركنان رسمي )شاغل، بازنشسته، از كار افتاده دائم يا فوت شده( صنعت نفت
داراي سابقه خدمت اشتغال در سمتهاي سازماني طرحهاي اقماري يا مناطق گرمسير
)جنوب( يا خانگيران
به ازاي هرسال سابقه خدمت 1
درصد تا حداكثر 31 درصد
3
فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت
15 درصد
4
افراد بومي شهر
15 درصد
5
افراد بومي استان
11 درصد
6
شاغلين شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با شركتها/واحدهاي تابعه صنعت نفت در
فعاليتهاي مستمر و غير پروژه اي
به ازاي هرسال سابقه خدمت
2/5 درصد تا حداكثر 21 درصد
7
نيروهاي قرارداد مدت موقت در شركتها/واحدهاي تابعه صنعت نفت
به ازاي هرسال سابقه خدمت 3
درصد تا حداكثر 31 درصد
8
نيروهاي قراردادي مدت معين داراي سابقه خدمت در برابر پستهاي سازماني شركتها/
واحدهاي تابعه صنعت نفت
به ازاي هرسال سابقه خدمت 5
درصد تا حداكثر 41 درصد
9
نيرو هاي طرح خدمت نظام)امريه( در شركت ها و واحدهاي تابعه صنعت نفت به جزء
مدت دوره آموزش نظامي
2 درصد / به ازاي هر سال 5
11
دارندگان مدارج حفظ قرآن كريم وفق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
به ازاي هر درجه 4 درصد
حداكثر 21 درصد
11
تذكر 2: امتياز مندرج در رديف 2 جدول به سنوات اشتغال در طرح هاي اقماري اعم از مناطق گرمسير و غيرگرمسير تعلق
مي گيرد. اين امتياز در خصوص مشمولين اشتغال در طرح هاي اقماري مناطق گرمسير جنوب به صورت توامان در طول
دوره اقماري مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
تذكر 9: شركتها و واحدهاي تابعه صنعت نفت كه به بخش خصوصي واگذار گرديده اند از تاريخ واگذاري در زمره شركتهاي
خارج از صنعت نفت محسوب گرديده و امتيازات ويژه داوطلبان داراي سابقه كار در آن شركتها/واحدها صرفاً تا تاريخ
واگذاري، به عنوان سابقه كار داخل صنعت نفت، قابل محاسبه خواهد بود.
تذكر 4: افراد بومي استان/شهرستان در صورتي از امتياز منظور شده بهره مند خواهند شد كه تعهد محضري مبني بر
حداقل 11 )ده( سال خدمت در محل تعيين شده را نيز بسپارند. ملاك عمل درخصوص شرايط بومي، آخرين تقسيمات
جغرافيايي كشوري مي باشد.
تذكر 5: مدارك مربوط به حفظ قرآن كريم داوطلبان مي بايست مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان
تبليغات اسلامي باشد تا در اعطاي امتياز مربوطه مورد پذيرش قرار گيرد.
تذكر 1: سقف مجموع عوامل امتياز واجدين شرايط جدول فوق حداكثر تا 111 درصد كل امتياز كسب شده لحاظ مي گردد.
3 سهميه هاي ايثارگران –
6 3 سهميه 25 درصدي ايثارگران – –
25 درصد از ظرفيت جذب مجوز استخدامي به جانبازان و آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان
%25 و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان بالاي يكسال اسارت و خواهران و برادران شهدا كه داراي سابقه كار متوالي و مرتبط
92 و قبل از آن( در مشاغل مورد نياز در صنايع نفت و ديگر صنايع /11/ 96 )تاريخ شروع بكار 14 /11/ حداقل 4 سال تا تاريخ 14
مشابه )صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق( با پرداخت حق بيمه كامل باشند اختصاص دارد.
براساس توافقات و هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، اين دسته از مشمولان مي بايست مشابه ساير
داوطلبان جهت شركت در آزمون كتبي ثبت نام نموده و حداكثر 11 اولويت شهرستان و شركت محل خدمت خود را )در كد
محل هايي كه داراي سهميه جذب 25 درصد ايثارگران باشد( را به عنوان اولويت هاي ايثارگري ) 25 درصد( انتخاب نمايند.
نمرات اين دسته از داوطلبان در گروههاي پردازشي اختصاصي سهميه 25 درصد )صرفاً در مقايسه و رقابت با ساير مشمولان
سهميه ياد شده( مورد پردازش قرار گرفته و نفرات برگزيده آزمون كتبي براساس عملكرد آزموني ايشان با اعمال امتيازت
خاص ايثارگري به تعداد 2 برابر سهميه تخصيصي انتخاب و به ساير مراحل ارزيابي راه پيدا مي كنند. داوطلبان پذيرفته
12
شده نهايي نيز بر اساس بند 11 اين دفترچه به تعداد سهميه تخصيصي به اين دسته از مشمولان، مشخص و به واحدهاي
دارنده مجوز معرفي مي شوند. لازم بذكر است براي مشمولان سهميه 25 درصد ايثارگران كسب حدنصاب نمرات الزامي نمي
باشد.
تبصره در فرايند جذب و استخدام مشمولان سهميه 25 درصد ايثارگران، اولويت استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات –
جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد پذيرفت. اولويت استخدامي در بين اين مشمولان به ترتيب
با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر )براساس درصد جانبازي( و فرزندان آزادگان با يك
سال اسارت و بيشتر مي باشد و در صورت عدم تكميل سهميه از بين ايثارگران فوق الذكر مانده سهميه قابل تسري به ساير
ايثارگران مشمول سهميه ياد شده )به ترتيب به همسر شهيد، همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر آزادگان با يك سال
اسارت و بيشتر، خواهر و برادر شهيد( خواهد بود.
2 3 سهميه 5 درصدي ايثارگران – –
5 درصد از مجوز استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان،
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ) 25 %(و فرزندان آزادگان با كمتر از يك سال اسارت كه داراي سابقه كار متوالي و
92 و قبل از آن ( در مشاغل مورد نياز در صنايع نفت و ديگر /11/ 96 )تاريخ شروع بكار 14 /11/ مرتبط حداقل 4 سال تا تاريخ 14
صنايع مشابه )صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق( با پرداخت حق بيمه كامل باشند از طريق شركت در آزمون استخدامي اختصاص
مي يابد. اين دسته از داوطلبان در صورت واجد شرايط بودن مي بايست حداكثر 11 اولويت شهرستان و شركت محل خدمت
خود را )در محل خدمت هايي كه داراي سهميه جذب 5 درصد ايثارگران باشد( در فرم ثبت نام به عنوان اولويت هاي
ايثارگري ) 5 درصد( انتخاب نمايند.
تذكر 1: خدمت داوطلبانه در جبهه شامل بسيجيان، جهادگران و نيروهاي مردمي رزمنده، كاركنان شاغل و بازنشستگان
دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها و شركت ها و موسسات دولتي يا تحت پوشش قانون كار و مقررات تامين اجتماعي و
قوانين خاص، صاحبان شغل آزاد در شركتها و موسسات خصوصي، صنوف آزاد و افراد بدون شغل )دانشجويان، دانش آموزان
و افراد فاقد كار( بوده كه از طريق بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق جنگي،
عملياتي و امنيتي اعزام شده اند. تاييديه مدت حضور در مناطق مذكور حسب مورد با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج
مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
13
تذكر 2: ايثارگران و خانواده محترم ايشان كه متقاضي استفاده از سهميه هاي فوق الذكر مي باشند ضروريست قبل از
ثبت نام با بررسي جدول نيازهاي استخدامي از وجود اين سهميه ها در رشته تحصيلي و شهرستان مورد نظر خود اطمينان
پيدا كرده و سپس اقدام نمايند.
تذكر 3: كليه ايثارگران ياد شده صرفاً مشمول بهره مندي از يكي از سهميه هاي فوق ) 25 درصد يا 5 درصد( مي باشند.
تذكر 4: مشمولان بندهاي 1 9 و 2 9 )سهميه هاي 5 درصد و 25 درصد ايثارگران( مي بايست همانند ساير داوطلبان شرط – –
حداقل 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط را دارا باشند.
63 مراحل ارزيابي –
6 63 آزمون كتبي – –
هدف از اين مرحله، تعيين سطح معلومات عمومي، پايه، دانش فني، هوش و توانمنديهاي ذهني متقاضيان استخدام
مي باشد. اين آزمون مشتمل بر دروس عمومي )ادبيات فارسي و آيين نگارش، زبان انگليسي ،كامپيوتر، هوش و توانمنديهاي
ذهني( و دروس تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي مي باشد.
تبصره 1 ضريب دروس ادبيات فارسي و زبان انگليسي ) 1( و هوش و توانمندي هاي ذهني و كامپيوتر ) 2( خواهد بود. –
تبصره 2 امتياز كل آزمون كتبي با احتساب ضريب 41 درصد براي امتياز دروس عمومي و 61 درصد براي امتياز دروس –
تخصصي محاسبه مي گردد.
تبصره 3 براي ورود به مرحله پردازش نمرات، كسب حدنصاب تعيين شده براي آزمون كتبي الزامي مي باشد. –
تبصره 4 جهت اطلاع از دروس تخصصي آزمون كتبي به بخش 15 دفترچه راهنما مراجعه نماييد. –
2 63 مصاحبه – –
مصاحبه از دو بخش تخصصي و ارزيابي روانشناختي تشكيل شده است كه هدف از بخش تخصصي مصاحبه، بررسي سوابق،
فعاليتها و تجارب كاري پذيرفته شدگان مرحله آزمون كتبي و ارزيابي توانمندي ها، قابليتها و مهارتهاي ايشان مي باشد.
مصاحبه كنندگان از مديران، سرپرستان يا كارشناسان شركت هاي تابعه وزارت نفت خواهند بود.
در بخش روانشناختي مصاحبه، داوطلب از بعد سازگاري روانشناختي، چگونگي تعاملات و مهارتهاي اجتماعي و مهارتهاي
مقابله اي ارزيابي مي گردد.
تبصره مجموع امتيازات بخش مصاحبه 111 خواهد بود و كسب حداقل 41 درصد امتياز مرحله مصاحبه جهت راهيابي –
داوطلب به فرايند پردازش نمرات الزامي و امتياز كمتر از آن به منزله عدم پذيرش نهايي متقاضي مي باشد. شايان ذكر است
31 بصورت همزمان در حوزه هاي تعيين شده برگزار خواهد گرديد. /63/ آزمون كتبي در روز پنج شنبه مورخ 64
14
كسب حدنصاب در اين مرحله به منزله پذيرش نبوده و وضعيت نهايي فرد بر اساس نمرات آزمون كتبي، مصاحبه ، امتيازات
ويژه و در رقابت با ساير داوطلبان مشابه و تعداد نياز استخدامي تعيين خواهد شد.
66 تعيين پذيرفته شدگان –
6 66 آزمون كتبي – –
شرط لازم جهت ورود داوطلبان به فرآيند پردازش نمرات آزمون كتبي كسب حدنصاب تعيين شده براي نمره كل آزمون
كتبي در هر يك از گروه هاي پردازشي مي باشد. پس از تعيين حدنصاب آزمون در هر رشته تحصيلي، داوطلبان فاقد
حدنصاب، از ادامه فرآيند حذف خواهند شد. درصورت كسب حد نصاب توسط داوطلب، نمره كل وي با ارزش وزني 41 درصد
براي دروس عمومي و 61 درصد براي دروس تخصصي درهر رشته تحصيلي محاسبه گرديده كه اين امتياز مبناي رتبه بندي
داوطلب در محل هاي خدمت انتخابي قرار ميگيرد.
تذكر: كسب حدنصاب آزمون كتبي به هيچ عنوان به منزله پذيرش داوطلب نبوده و وضعيت قبولي هر فرد با توجه به رتبه
كسب شده در مقايسه با ساير داوطلبان مشابه و براساس دو برابر نياز در هر گروه پردازشي مي باشد.
2 66 پذيرفته شدگان نهايي – –
شرط ورود به مرحله پردازش نهايي نمرات، كسب حد نصاب لازم در مصاحبه مي باشد. نمرات نهايي براساس جمع امتيازات
در مرحله آزمون كتبي و مصاحبه )با وزن 71 درصد براي آزمون كتبي و 31 درصد براي مصاحبه فني و تخصصي( با درنظر
گرفتن امتيازات ويژه محاسبه خواهد شد. پذيرفته شدگان نهايي به ترتيب اولويت بالاترين امتياز و با توجه به تعداد نياز در
هر يك از گروه هاي پردازشي تعيين و جهت طي مراحل طب صنعتي و گزينش معرفي خواهند شد.
تذكر 6: در صورت تساوي نمرات مكتسبه داوطلبان، اولويت به ترتيب با شاغلين قراردادي، بومي شهرستان و سپس بومي
استان مي باشد.
تذكر 2: كسب حدنصاب مرحله مصاحبه به منزله قبولي نهايي داوطلب نبوده و وضعيت نهايي داوطلب با توجه به جمع
امتيازات در مرحله آزمون كتبي و مصاحبه )با وزن 71 درصد براي آزمون كتبي و 31 درصد براي مصاحبه( با درنظر گرفتن
امتيازات ويژه و در رقابت با ساير داوطلبان و تعداد نياز استخدامي تعيين خواهد شد.
15
تذكرات بسيار مهم
1 ثبت نام در اين آزمون صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي – http://azmoon.nioc.ir امكان پذير مي باشد وكليه
اطلاع رساني هاي مربوط به فرآيند نيز صرفاً از طريق آن انجام خواهد شد؛ لذا داوطلبان موظفند با مراجعه مستمر به همين
پايگاه در جريان آخرين اخبار مربوطه قرار گيرند. عدم اطلاع داوطلب از مراحل و جزئيات آزمون استخدامي، موجب هيچ
گونه حقي براي وي نمي گردد. همچنين تنها پايگاه معتبر اطلاع رساني اختصاصي درخصوص آزمون استخدامي صرفاً پايگاه
مذكور بوده و هيچگونه مسئوليت و پاسخگويي در قبال مطالب مندرج در ساير پايگاههاي اينترنتي بر عهده اين شركت
نخواهد بود.
2 مدارك مورد نياز مندرج در اين راهنما اعم از مدارك شناسايي، تحصيلي، شغلي/سازماني و … تا موعد كنترل مدارك هر –
يك از داوطلبان پذيرفته شده آزمون كتبي دريافت نمي گردد و با تكيه بر اصل صداقت اطلاعات اظهار شده از جانب
داوطلبان ملاك عمل قرار مي گيرد.
3 مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در اين راهنما و حسب شرايط، ساير قوانين و مقررات –
مربوطه بر عهده داوطلب خواهد بود و كليه داوطلبان مكلفند پس از حصول اطمينان از احراز شرايط مورد نياز، با آگاهي
كامل نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. چنانچه در هريك از مراحل حتي پس از شروع بكار مشخص گردد داوطلبي – –
اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده و يا عليرغم اعلام اطلاعات واقعي، واجد شرايط بكارگيري در شركتهاي تابعه وزارت نفت
نبوده است؛ موضوع استخدام وي منتفي و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مذكور لغو و بلا اثر مي گردد.
4 با توجه به اينكه مدارك متقاضيان، پس از اعلام نتايج آزمون كتبي بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك –
داوطلبان )به ويژه مدارك موثر در احراز شرايط و محاسبه امتياز آزمون كتبي( مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و
همچنين اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي باشد، وضعيت جديد داوطلب بر اساس اطلاعات واقعي مورد بررسي مجدد
قرار گرفته و در صورت غير واجد شدن/كمتر شدن امتياز داوطلب از آخرين فرد قبولي، وي از ادامه فرايند حذف گرديده و
اين امر هيچ گونه حق اعتراض براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.
96 (خواهد بود. – /11/ 5 ملاك عمل براي محاسبه سوابق كاري داوطلبان روز برگزاري آزمون ) 14
1392 و قبل از آن باشد. – /11/ 6 تاريخ فراغت از تحصيل داوطلب در مقطع كارشناسي مي بايست 14
7 داوطلبان شركت در آزمون مي بايست داراي حداقل 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط با مدرك كارشناسي خود در –
1396 باشند لذا افراديكه سوابق كاري /11/ صنايع نفت و ديگر صنايع مشابه )صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق( منتهي به تاريخ 14
آنها متوالي و مستمر نبوده يا در زمان ثبت نام در آزمون، شاغل نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهند بود.
16
8 كساني كه در آزمون كتبي پذيرفته مي شوند ملزم به تكميل “فرم اعلام سوابق كاري” و اخذ تاييديه هاي مربوطه –
مي باشند. فرم مذكور )مطابق صفحه 82 دفترچه( پس از اعلام نتايج آزمون كتبي از طريق همين پايگاه در دسترس
پذيرفته شدگان قرار خواهد گرفت.
9 پذيرفته شدگان نهايي و قطعي آزمون و مصاحبه كه جهت انجام خدمت به مناطق عملياتي معرفي ميشوند متعهد ميگردند –
)تعهد محضري( كه حداقل به مدت 11 سال در مناطق مربوطه انجام وظيفه نمايند. بدين ترتيب بديهي است كه امكان جابجايي
نفرات اختصاص يافته به هر منطقه و شركت به ساير مناطق و شركتها در طول مدت مذكور ميسر نخواهد بود.
63 ملاك تعيين حوزه آزمون داوطلبان، محل سكونت اعلام شده توسط آنها در سايت ثبت نام آزمون بوده كه متعاقباً در اطلاعيه –
توزيع كارت محل دقيق آن به كليه داوطلبان اعلام شده و پس از آن به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود.
11 حوزه برگزاري آزمون كتبي هيچ ارتباطي با محل خدمت انتخابي داوطلبان نخواهد داشت. –
12 معاينات پزشكي پيش از استخدام )طب صنعتي( توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام مي گيرد. –
13 از داوطلبان استخدام همزمان با انجام معاينات طب صنعتي، آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر به عمل مي آيد. –
در صورت مثبت بودن قطعي تست اعتياد به مواد مخدر، بقيه مراحل استخدام متوقف خواهد شد.
14 پذيرش قطعي و شروع بكار پذيرفته شدگان نهايي منوط به وصول تائيديه هاي مربوط به كليه تشريفات استخدامي –
مي باشد.
15 چنانچه به هر دليلي )تغيير شرايط سازماني، سياستهاي كلان ، عدم امكان بكارگيري فرد در محل هاي پذيرفته شده و –
…( امكان جذب داوطلب در محل خدمت پذيرفته شده ميسر نگردد داوطلب ملزم به اشتغال در محل خدمت تعيين شده از
سوي شركتهاي تابعه وزارت نفت خواهد بود و در اين خصوص حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
16 داوطلبان پذيرفته شده نهايي مي بايست در زمان تعيين شده جهت انجام فرايند تشريفات استخدامي و اشتغال به كار –
به شركت مربوطه مراجعه نمايد. بديهي است در صورت عدم مراجعه در زمان مشخص شده به هر دليل، موضوع استخدام
داوطلب منتفي خواهد شد.
17 كارمندان شاغل پيماني و رسمي صنعت نفت و متقاضي تعديل مدرك تحصيلي امكان شاركت در آزماون را نخواهناد –
داشت.
18 تعديل مدرك تحصيلي بالاتر در طول دوره خدمت براي كليه پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون امكان پذير نمي باشد. –
19 صدور كارت شركت در آزمون به منزلهي تأييد مطالب ابرازي و مدارك ارائه شده از سوي متقاضي نميباشد. درخصوص –
داوطلباني كه پس از قبولي در آزمون كتبي به مرحله مصاحبه راه پيدا ميكنند كليه مدارك شخصي، تحصيلي و جزئيات سوابق
كاري ايشان حسب مورد تحت كنترل و بررسي قرار گرفته و در هر زمان مشخص شود كه داوطلب كتمان حقيقت نموده يا مطالبي
خلاف واقع اعلام/ارائه نموده و يا به نحوي وضعيت وي با شرايط مندرج در سايت ثبت نام از جمله؛ سن، معدل، مدرك تحصيلي و 4
17
سال سابقه كاري متوالي و مرتبط با صنايع نفت و ساير صنايع مشابه پس از فراغت از تحصيل مطابقت نداشته از ادامه مراحل
جذب كنار گذاشته خواهد شد.
62 جداول نيازهاي استخدامي –
جداول مندرج در اين بخش مربوط به نيازهاي استخدامي شركتهاي تابعه وزارت نفت در هر يك از رشته هاي تحصيلي
مي باشد كه هر يك از داوطلبان مي بايست براساس رشته تحصيلي خود جدول مربوطه را تعيين و نسبت به انتخاب
استان/شهر و شركت محل خدمت خود )حداكثر 11 انتخاب( حسب اولويت اقدام نمايد.
تذكر 6: سهميه هاي اختصاص يافته به داوطلبان ايثارگر ) 5 درصد و 25 درصد( در جداول نياز در قسمت سهميه ها با علامت
(  ( مشخص شده است، در اين خصوص داوطلبان حائز شرايط كه مايل به استفاده از سهميه هاي 5 درصد و 25 درصد
ايثارگران مي باشند مي بايست با بررسي جدول نياز در هر رشته، ابتدا از اختصاص سهميه ايثارگري در آن رشته مطمئن و
در صورت اختصاص سهميه، حداكثر 11 محل خدمت را به عنوان اولويت هاي سهميه 5 درصد يا 25 درصد ايثارگران انتخاب
و در فرم ثبت نام به عنوان اولويت هاي ايثارگري اعلام نمايند.
تذكر 2: داوطلباني كه داراي گرايش هاي تحصيلي مشابه با موارد اعلام شده در جدول فوق مي باشند و عنوان مدرك
تحصيلي ايشان در جداول بخش 1 17 ذكر نشده است،مي توانند در آزمون شركت نمايند كه در اين خصوص مي بايست –
نزديك ترين كد گرايش به گرايش تحصيلي خود را انتخاب و در فرم ثبت نام وارد نمايند. بديهي است پذيرش نهايي اين
دسته از داوطلبان منوط به بررسي اداره طرح و برنامه ريزي نيروي انساني شركت هاي اصلي و تاييد اداره كل آموزش،
برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري وزارت نفت مي باشد لذا در صورت عدم تاييد ارتباط گرايش تحصيلي داوطلب با
گرايش تحصيلي مورد نياز، ادامه فرايند استخدامي داوطلب مقدور نخواهد بود و اين امر هيچ گونه حقي براي داوطلب ايجاد
نخواهد كرد.
تذكر 9: داوطلبان مشمول سهميه هاي 5 درصد و 25 درصد ايثارگران علاوه بر انتخاب اولويت هاي خدمت ايثارگري
مي بايست همانند ساير داوطلبان نسبت به انتخاب حداكثر 11 اولويت محل خدمت اقدام نمايند. شايان ذكر است نمرات اين
دسته از داوطلبان ابتدا در سهميه ايثارگري خود و در رقابت با ساير داوطلبان ايثارگر مورد پردازش قرار مي گيرند. در
صورت عدم پذيرش در سهميه ايثارگري مربوطه، در گام بعدي همانند ساير داوطلبان در اولويت هاي عادي انتخابي خود
مورد پردازش قرار مي گيرند. در اين خصوص داوطلبان ايثارگر لازم است در انتخاب اولويتهاي محل خدمت سهميه ايثارگري
خود، نهايت دقت را مبذول نمايند زيرا با توجه به ترتيب پردازش نمرات )ابتدا پردازش نمرات در سهميه 25 درصد و 5
درصد و سپس ساير اولويت هاي بعدي( داوطلب ايثارگر ابتدا در اولويتهاي محل خدمت مختص سهميه 25 و 5 درصد
18
ايثارگران مورد پردازش قرار مي گيرد كه در صورت قبولي در سهميه ايثارگران ساير اولويت هاي اشتغال آنها مورد پردازش
قرار نمي گيرد.
تذكر 4: داوطلبان بومي كه بر اساس تسهيلات شرايط سني افراد بومي ) 3 سال( واجد شرايط ثبت نام در آزمون شده اند
صرفاً قادر به انتخاب شهرستان هاي محل خدمت بومي استان خود مي باشند و امكان انتخاب ساير استانها را نخواهند
داشت.
تذكر 5: متقاضيان استخدام در شركت ملي گاز ايران در مناطق عملياتي پارس جنوبي ) عسلويه، كنگان، پارسيان و جم ( كه اين
مناطق را به عنوان محل خدمت خود انتخاب مي نمايند مي بايست در مناطق ياد شده اسكان دائم يابند و دراين خصوص از اين دسته
از افراد تعهدات لازم اخذ خواهد گرديد.
تذكر 1: پذيرفته شدگان نهايي مي بايست متعهد گردند )تعهد محضري( كه حداقل به مدت 63 سال در مناطق مربوطه انجام وظيفه
نمايند. بدين ترتيب بديهي است كه امكان جابجايي نفرات اختصاص يافته به هر منطقه و شركت به ساير مناطق و شركتها در طول
مدت مذكور ميسر نخواهد بود.
6 رشته حسابداري –
) رشته حسابداري )كد رشته امتحاني: 111
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
5


تهران
تهران
شركت ملي نفت ايران
5


خوزستان
اهواز
4


منطقه عمومي مسجد سليمان
4


فارس
شيراز
8هرمزگان
جزيره كيش
1

قشم
5منطقه عمومي سيري
1

جمع نياز: 99
19
2 رشته شيمي –
) رشته شيمي )كد رشته امتحاني: 112
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
11شركت ملي نفت ايران
6منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
1

منطقه عمومي ديلم
1

خوزستان
اهواز
1


منطقه عمومي آغاجاري
3


منطقه عمومي مسجد سليمان
1


كهگيلويه و بويراحمد
گچساران
3


مازندران
نكاء
1

هرمزگان
قشم
3


منطقه عمومي سيري
5منطقه عمومي لاوان
5


جمع نياز: 45
9 رشته علوم اجتماعي –
) رشته علوم اجتماعي )كد رشته امتحاني: 113
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي نفت ايران
1


تهران
تهران
1

خوزستان
منطقه عمومي خرمشهر
1


جمع نياز: 1
21
4 رشته مديريت بازرگاني –
) رشته مديريت بازرگاني )كد رشته امتحاني: 114
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
ايلام
منطقه عمومي دهلران
شركت ملي نفت ايران
1

بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
13منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
3


خراسان رضوي
سرخس
1

خوزستان
اهواز
9منطقه عمومي آغاجاري
1

منطقه عمومي خرمشهر
1

منطقه عمومي مسجد سليمان
6فارس
فراشبند
1


كهگيلويه و بويراحمد
گچساران
1

مازندران
نكاء
1

هرمزگان
قشم
1


منطقه عمومي سيري
1

منطقه عمومي لاوان
1

جمع نياز: 54
5 رشته مهندسي ايمني –
) رشته مهندسي ايمني )كد رشته امتحاني: 115
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
بوشهر
سكوهاي ميدان گازي پارس جنوبي
شركت ملي نفت ايران
6


عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
19شركت ملي نفت ايران
4


منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
3


منطقه عمومي ديلم
1


خوزستان
منطقه عمومي مسجد سليمان
1

هرمزگان
قشم
4


منطقه عمومي سيري
1


منطقه عمومي لاوان
4جمع نياز: 55
21
1 رشته مهندسي برق –
) رشته مهندسي برق )كد رشته امتحاني: 116
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
آذربايجان شرقي
جلفا
شركت ملي گاز ايران
1

آذربايجان غربي
تكاب
1

اصفهان
اردستان
3


بوشهر
دشتي
1

سكوهاي ميدان گازي پارس
جنوبي
شركت ملي نفت ايران
11عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
33شركت ملي نفت ايران
11منطقه عمومي ديلم
شركت ملي نفت ايران
4


خراسان رضوي
سرخس
11خوزستان
اميديه
شركت ملي گاز ايران
3


شركت ملي نفت ايران
3


اهواز
11ماهشهر
شركت ملي پالايش و پخش
1

شركت ملي صنايع پتروشيمي
1

منطقه عمومي آغاجاري
شركت ملي نفت ايران
15منطقه عمومي دشت آزادگان
1


منطقه عمومي مسجد سليمان
1


زنجان
خرمدره
شركت ملي گاز ايران
1

سيستان و بلوچستان
ايرانشهر
1

فارس
خرم بيد
1

شيراز
شركت ملي نفت ايران
5


قم
قم
شركت ملي گاز ايران
1

كرمان
كهنوج
شركت ملي پالايش و پخش
1

كرمانشاه
قصر شيرين
شركت ملي گاز ايران
1

كرمانشاه
شركت ملي پالايش و پخش
1

كهگيلويه و بويراحمد
گچساران
شركت ملي نفت ايران
14لرستان
خرم آباد
شركت ملي پالايش و پخش
1

مازندران
نكاء
شركت ملي نفت ايران
1

هرمزگان
حاجي آباد
شركت ملي گاز ايران
1

قشم
شركت ملي گاز ايران
1

شركت ملي نفت ايران
4


منطقه عمومي سيري
شركت ملي نفت ايران
5


منطقه عمومي لاوان
9همدان
كبودرآهنگ
شركت ملي پالايش و پخش
1

يزد
تفت
شركت ملي گاز ايران
1

جمع نياز: 679
22
7 رشته مهندسي دريا –
) رشته مهندسي دريا )كد رشته امتحاني: 117
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
بوشهر
تنگستان
شركت ملي نفت ايران
1

عسلويه و منطقه عمومي كنگان
9منطقه عمومي خارك
1

منطقه عمومي ديلم
1

خوزستان
ماهشهر
1

مازندران
نكاء
4


هرمزگان
قشم
1

منطقه عمومي سيري
1

جمع نياز: 23
8 رشته مهندسي شيمي –
) رشته مهندسي شيمي )كد رشته امتحاني: 118
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
آذربايجان شرقي
سراب
شركت ملي پالايش و پخش
1

ميانه
1

بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
96شركت ملي پالايش و پخش
1

شركت ملي نفت ايران
11منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
4


منطقه عمومي ديلم
5


خوزستان
اميديه
33انديمشك
شركت ملي پالايش و پخش
1

اهواز
شركت ملي نفت ايران
3


دزفول
شركت ملي پالايش و پخش
1

شادگان
شركت ملي نفت ايران
1

منطقه عمومي آغاجاري
84منطقه عمومي دشت آزادگان
1

زنجان
ابهر
شركت ملي پالايش و پخش
1


زنجان
1

فارس
خرم بيد
شركت ملي گاز ايران
1

فراشبند
شركت ملي نفت ايران
1

23
رشته مهندسي شيمي)ادامه(
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
تخصيص سهميه
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
25 درصد
ايثارگران
آزاد
قم
قم
شركت ملي گاز ايران
1


شركت ملي نفت ايران
1

كردستان
بيجار
شركت ملي گاز ايران
1

كرمان
رفسنجان
شركت ملي پالايش و پخش
1

كهگيلويه و بويراحمد
گچساران
شركت ملي نفت ايران
41لرستان
پلدختر
1

خرم آباد
شركت ملي پالايش و پخش
1

هرمزگان
بندرعباس
1

جزيره كيش
شركت ملي نفت ايران
1


قشم
1منطقه عمومي سيري
1

منطقه عمومي لاوان
1جمع نياز: 923
3 رشته مهندسي صنايع –
) رشته مهندسي صنايع )كد رشته امتحاني: 119
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي نفت ايران
5منطقه عمومي خارك
1

منطقه عمومي ديلم
1

تهران
تهران
1

خوزستان
منطقه عمومي خرمشهر
1


منطقه عمومي دشت آزادگان
1

هرمزگان
جزيره كيش
1

قشم
1

منطقه عمومي سيري
1

منطقه عمومي لاوان
1

جمع نياز: 65
24
63 رشته مهندسي عمران –
) رشته مهندسي عمران )كد رشته امتحاني: 111
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
خراسان رضوي
سرخس
شركت ملي نفت ايران
1

خوزستان
اميديه
شركت ملي گاز ايران
1

اهواز
شركت ملي نفت ايران
1

ماهشهر
شركت ملي صنايع پتروشيمي
5


منطقه عمومي آغاجاري
شركت ملي نفت ايران
5منطقه عمومي مسجد سليمان
1

هرمزگان
منطقه عمومي سيري
1

جمع نياز: 65
66 رشته مهندسي كامپيوتر و مهندسي فناوري اطلاعات –
) رشته مهندسي كامپيوتر و مهندسي فناوري اطلاعات )كد رشته امتحاني: 111
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
بوشهر
عسلويه و منطقه عمومي كنگان
شركت ملي گاز ايران
1خوزستان
شادگان
شركت ملي نفت ايران
1

منطقه عمومي خرمشهر
5


جمع نياز: 69
25
62 رشته مهندسي مكانيك –
) رشته مهندسي مكانيك )كد رشته امتحاني: 112
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران
آزاد
آذربايجان شرقي
جلفا
شركت ملي گاز ايران
1

سراب
شركت ملي پالايش و پخش
1

ميانه
1


آذربايجان غربي
تكاب
شركت ملي گاز ايران
1

سردشت
1

ماكو
1

ايلام
منطقه عمومي دهلران
شركت ملي نفت ايران
1

بوشهر
دشتي
شركت ملي گاز ايران
1

عسلويه و منطقه عمومي كنگان
61شركت ملي پالايش و پخش
6


شركت ملي نفت ايران
11منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
11منطقه عمومي ديلم
1

تهران
تهران
1


خراسان رضوي
سرخس
11خوزستان
اميديه
شركت ملي گاز ايران
3


انديمشك
شركت ملي پالايش و پخش
1

اهواز
شركت ملي پالايش و پخش
5


شركت ملي نفت ايران
13دزفول
شركت ملي پالايش و پخش
4


ماهشهر
شركت ملي پالايش و پخش
1

شركت ملي صنايع پتروشيمي
1

منطقه عمومي آغاجاري
شركت ملي گاز ايران
1


شركت ملي نفت ايران
15منطقه عمومي خرمشهر
شركت ملي نفت ايران
1

منطقه عمومي دشت آزادگان
1

منطقه عمومي مسجد سليمان
6زنجان
ابهر
شركت ملي پالايش و پخش
1

زنجان
1


فارس
جهرم
شركت ملي گاز ايران
1


خرم بيد
1

شيراز
شركت ملي نفت ايران
4


لامرد
شركت ملي گاز ايران
1


شركت ملي نفت ايران
1

26
رشته مهندسي مكانيك)ادامه(
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
قم
قم
شركت ملي گاز ايران
1كرمان
سيرجان
شركت ملي پالايش و پخش
1

كهنوج
1

كرمانشاه
قصر شيرين
شركت ملي گاز ايران
1

كرمانشاه
شركت ملي پالايش و پخش
1

كهگيلويه و
بويراحمد
گچساران
شركت ملي نفت ايران
3


لرستان
ازنا
شركت ملي پالايش و پخش
1


خرم آباد
1

مازندران
نكاء
شركت ملي نفت ايران
1

هرمزگان
بندرعباس
شركت ملي پالايش و پخش
1

جزيره كيش
شركت ملي نفت ايران
1

حاجي آباد
شركت ملي گاز ايران
1

شركت ملي پالايش و پخش
3


قشم
شركت ملي گاز ايران
1

شركت ملي نفت ايران
4


منطقه عمومي سيري
شركت ملي نفت ايران
3


منطقه عمومي لاوان
11يزد
تفت
شركت ملي گاز ايران
1

جمع نياز: 292
69 رشته مهندسي مواد –
) رشته مهندسي مواد )كد رشته امتحاني: 113
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
بوشهر
منطقه عمومي خارك
شركت ملي نفت ايران
1

منطقه عمومي ديلم
1

خراسان رضوي
سرخس
1

خوزستان
اهواز
5


شادگان
1


منطقه عمومي آغاجاري
11منطقه عمومي مسجد سليمان
1


هرمزگان
منطقه عمومي سيري
1

منطقه عمومي لاوان
1

جمع نياز: 25
27
14 رشته مهندسي نفت –
) رشته مهندسي نفت )كد رشته امتحاني: 114
استان شهرستان/منطقه عملياتي شركت اصلي نياز
تخصيص سهميه
25 درصد
ايثارگران
5 درصد
ايثارگران آزاد
خراسان رضوي
سرخس
شركت ملي نفت ايران
13خوزستان
اهواز
1

منطقه عمومي آغاجاري
13منطقه عمومي خرمشهر
1

مازندران
نكاء
1

هرمزگان
قشم
3


منطقه عمومي سيري
1

منطقه عمومي لاوان
1

جمع نياز: 44
69 مراحل استخدام –
-1 96 )از طريق اينترنت( /19/ 96 لغايت 11 /18/ ثبت نام از تاريخ 25
-2 96/11/ 96 لغايت 6 /11/ صدور اطلاعيه توزيع كارت از تاريخ 3
-3 96 )از طريق اينترنت( /11/ دريافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبي از تاريخ 11
-4 96/11/ برگزاري آزمون كتبي در روز پنج شنبه مورخ 14
-5 اعلام نتايج آزمون كتبي )از طريق اينترنت(
-6 برگزاري مصاحبه ها
-7 اعلام نتايج و اسامي پذيرفته شدگان نهايي
-8 انجام تشريفات استخدامي پذيرفته شدگان نهايي شامل: استعلام عدم سوء پيشينه كيفري، استعلام نظر هسته
گزينش، اخذ تعهدنامه محضري خدمت، استعلام اعتبار مدارك تحصيلي، معاينات پزشكي قبل از استخدام )طب صنعتي( و
استعلام اعتبار كارت معافيت/ پايان خدمت وظيفه عمومي براساس برنامه زمانبندي اعلامي از سوي شركتهاي متقاضي نيرو
توضيح 1 : هرگونه تغيير احتمالي در زمانهاي فوق از طريق همين پايگاه اطلاع رساني مي گردد.
توضيح 2: لازم بذكر است امكان ويرايش اطلاعات داوطلبان تا پايان زمان ثبت نام وجود خواهد داشت و داوطلبان
مي توانند در صورت نياز به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.
28
64 نحوه ثبت نام –
در اين بخش نحوه ثبت نام داوطلبان و مراحل آن به صورت تصويري ارائه مي شود.
-6 خريد كارت اعتباري
داوطلبان استخدام پس از مطالعه كامل راهنماي آزمون و حصول اطمينان از احراز شرايط نسبت به پرداخت هزينه
ثبت نام و تهيه كارت اعتباري اقدام نمايند.
تذكرات مهم:
» 331 ريال مي باشد كه صرفاً از مسير تعيين شده )”خريد كارت اعتباري”( قابل پرداخت مي باشد. / هزينه ثبت نام 111
» بدين منظور دارا بودن كارت اعتباري يكي از بانكهاي عضو “شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي” )شتاب( و رمز دوم و كد
CVV2 مربوطه ضروري مي باشد.
» پس از پرداخت هزينه ثبت نام سيستم بانكداري اينترنتي بانك تجارت شماره تراكنش انجام شده را كه مؤيد پرداخت
موفقيت آميز است اعلام مي نمايد و در بازگشت به سامانه آزمون، شماره و كلمه عبور مورد نظر نمايش داده خواهد شد.
» در صورت عدم اعلام شماره تراكنش يا بروز هرگونه اشكال، قبل از پرداخت مجدد، با كنترل موجودي، از عدم برداشت
در اقدام قبلي اطمينان حاصل نماييد. مسئوليت و تبعات پرداخت تكراري به عهده داوطلبان مي باشد.
» استرداد وجوه پرداختي به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد؛ لذا قبل از هرگونه اقدام به پرداخت وجه تمام بررسي هاي
لازم را به عمل آوريد.
-2 شروع ثبت نام
سامانه آزمون استخدامي شركت ملي نفت ايران به منظور ثبت نام در دو آزمون ذيل طراحي گرديده است:
o آزمون اول: آزمون فارغ التحصيلان داراي 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط
o آزمون دوم: آزمون فارغ التحصيلان برتر دانشگاهها
هر داوطلب در صورت واجد شرايط بودن، صرفاً امكان ثبت نام در يك آزمون را خواهد داشت. ضروري است داوطلبان
استخدام قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه كامل و دقيق راهنماي آزمون ها اقدام نموده و پس از كسب اطمينان از واجد
شرايط بودن هريك از آزمونها، اقدام به ثبت نام در يكي از آزمونها نمايند. در اين خصوص به منظور صرفه جويي در وقت و
افزايش دقت ثبت نام توصيه مي گردد قبل از ثبت نام ” پيش نويس فرم ثبت نام آزمون مربوطه” توسط داوطلبان تكميل
گردد .
پس از انتخاب يك آزمون توسط داوطلب و تاييد مطالعه دقيق و كامل راهنما فعال شده و پس از آن » شروع ثبت نام « دكمه
داوطلب وارد مرحله بعد مي گردد.
29
بدين ترتيب كليه متقاضيان شركت در آزمون استخدامي ضمن پذيرش تكاليف مندرج در هر يك از راهنماي آزمونها
مسئوليت تبعات ناشي از عدم اجراي دقيق مفاد آن را به عهده مي گيرند.
-9 كارت اعتباري
داوطلب پس از خريد كارت اعتباري از طريق همين پايگاه، در اين قسمت اطلاعات شماره و كلمه عبور مربوط به كارت
اعتباري پرداخت هزينه ثبت نام در آزمون استخدامي را وارد مي نمايد و پس از تايپ نمودن حروف تصويري، وارد مرحله
بعدي ميشود.
31
-4 تصوير داوطلب
6 متقاضي با فرمت * 3 يا 4 * در اين مرحله تصوير اسكن شده يك قطعه عكس 4 jpg و مشخصات مورد نياز بارگذاري
( Upload ( مي شود.
عكس اسكن شده الزاماً مي بايست جديد )حداكثر در سال جاري(، زمينه روشن، تمام رخ، بدون هرگونه رتوش، زيورآلات،
آرايش و گريم و با حجاب كامل اسلامي براي بانوان تهيه شده باشد.
31
مراحل بارگذاري:
)1 كليك روي دكمه “Browse”
)2 انتخاب فايل عكس مورد نظر با رفتن به محل ذخيره آن از پنجره باز شده و كليك گزينه “Open”
)3 » ارسال عكس « كليك روي گزينه
تذكر بسيار مهم: عكس ارسالي بايد طوري باشد كه شباهت آن به داوطلب در هر يك از مراحل به سادگي و وضوح احراز
گردد در غير اينصورت متقاضي بدون حق هرگونه اعتراض از ادامه فرآيند حذف مي گردد.
-5 مشخصات فردي
در بخش اول اين مرحله داوطلب مي بايست اطلاعات و مشخصات فردي خود را عيناً براساس مندرجات شناسنامه، كارت
ملي و كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي در رديف هاي 1 تا 13 درج نمايد.
32
در قسمت دوم اين مرحله، داوطلب مي بايست، صنعتي را كه در آن داراي حداقل 4 سال سابقه كار متوالي و مرتبط تا تاريخ
آزمون مي باشد از بين گزينه هاي موجود )نفت، صنايع فولاد، ذوب فلزات و برق( انتخاب نمايد. لذا افراديكه سوابق كاري
آنها متوالي نبوده يا در زمان ثبت نام در آزمون، شاغل نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهند بود.
در قسمت سوم اين مرحله لازم است اطلاعات محل سكونت و شماره هاي تماس )تلفن همراه و ثابت( توسط داوطلب اعلام
گردد. شماره تلفن هاي ثابت و همراه عددي يازده رقمي مي باشد كه با “صفر” شروع مي شود.
كد محل سكونت به دليل آنكه ملاك تعيين حوزه آزمون داوطلبان مي باشد بسيار حائز اهميت مي باشد. لذا از
داوطلبان تقاضا مي شود در تعيين محل سكونت دقت لازم را بعمل آورند زيرا پس از اتمام مهلت ثبت نام به هيچ
عنوان تغيير محل سكونت امكان پذير نمي باشد.
-1 امتيازهاي ويژه
اين امتيازات شامل موارد زير ميباشد:
 سهميه 25 درصد ايثارگران
 سهميه 5 درصد ايثارگران
 سوابق كاري با پرداخت حق بيمه
 طرح نظام داخل صنعت نفت
 فرزند كاركنان رسمي صنعت نفت
33
 فارغالتحصيلان دانشگاه صنعت نفت
 دارندگان مدارج حفظ قرآن كريم
داوطلباني كه مشمول هر يك از اين امتيازات فوق باشند درصورت تمايل مي توانند گزينه/گزينه هاي مربوطه را انتخاب
(  ( نمايند. انتخاب هريك از موارد، مستلزم ورود جزئيات مربوط به آن خواهد بود كه نوع و محل ورود اطلاعات آنها پس از
انتخاب هر گزينه نمايش داده مي شود. چنانچه داوطلبي داراي امتيازات ويژه باشد ليكن نسبت به اعلام آنها در اين صفحه
اقدام ننمايد؛ بمنزله عدم تمايل وي به بهره مندي از مزاياي مربوطه بوده و پس از پايان مهلت ثبت نام، مطلقاً هيچگونه
تغيير يا ترتيب اثري در اين خصوص امكان پذير نخواهد بود.
داوطلبان ايثارگري كه مشمول استفاده از سهميه هاي 25 درصد و يا 5 درصد به صورت توامان مي باشند صرفاً مي توانند
يكي از سهميه هاي مورد نظر ) 5 درصد يا 25 درصد( را انتخاب نمايند. داوطلباني كه سابقه خدمت در صنعت نفت به صورت
قرارداد كارمدت موقت )مستقيم(, قراردادي تمام وقت مدت معين و يا امريه طرح نظام را دارند در صورت انتخاب گزينه
مربوطه لازم است كدپرسنلي مربوطه را وارد نمايند. در صورت عدم انطباق كد پرسنلي با اطلاعات سيستم جامع نيروي
انساني صنعت نفت سامانه آزمون اجازه ادامه مراحل را به داوطلب نخواهد داد.
34
در صورت انتخاب گزينه فرزند كاركنان رسمي صنعت نفت داوطلب مي بايست كد پرسنلي پدر/مادر خود را در سامانه وارد
نمايد كه شماره پرسنلي وارد شده با بانكهاي اطلاعاتي كاركنان رسمي صنعت نفت به صورت برخط مطابقت داده خواهد شد.
-7 مشخصات تحصيلي
اطلاعات تحصيلي عيناً براساس مندرجات مدرك تحصيلي معتبر وارد مي گردد. تاريخ فراغت از تحصيل داوطلب در مقطع
92 باشد. داوطلبان استخدام بايستي با آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده، در /11/ كارشناسي مي بايست قبل از 14
آزمونهاي استخدامي شركت نمايند. بديهي است در صورتي كه در هريك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي
مدرك تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام
منتفي خواهد شد. كد رشته و گرايش را مطابق رشته آزموني از جداول مربوطه استخراج نماييد.
در صورتي كه نام دانشگاهي كه داوطلب از آن فارغ التحصيل شده در جداول نام دانشگاهها قيد نشده باشد لازم است
5511 و 7711 بسته به نوع دانشگاه( نسبت به ،4411 ،3311، 2211 ، داوطلب ضمن ورود كد ساير دانشگاهها )كدهاي 1111
ورود نام دانشگاه خود در رديف 26 اقدام نمايد.
-8 محل خدمت
داوطلبان در اين مرحله، ابتدا رشته امتحاني و سپس استان، منطقه/شهرستان محل خدمت و شركت اصلي مورد نظر خود را
انتخاب مي نمايند. برخي از رشته/ گرايشهاي تحصيلي امكان شركت در دو رشته آزمون را دارا مي باشند كه داوطلب
مي بايست بر اساس علايق، تخصص، توانايي ها، تجارب و … يك رشته را به عنوان رشته آزموني انتخاب نمايد.
در صورتي كه داوطلب يكي از اولويت هاي ايثارگري ) 5 درصد يا 25 درصد( را انتخاب نموده باشد سامانه ثبت نام به صورت
خودكار ابتدا اولويت هاي محل خدمت ايثارگران را نشان خواهد داد كه داوطلب در صورت تمايل به استفاده از سهميه هاي
35
ايثارگري مي بايست حداكثر 11 محل خدمت را به عنوان اولويتهاي ايثارگري انتخاب نمايد. شايان ذكر است در مرحله
پردازش نمرات ابتدا نمره داوطلب در اولويتهاي ايثارگري خود مورد پردازش قرار گرفته و در صورت قبولي در اين اولويتها،
ساير انتخاب هاي اصلي انتخابي توسط داوطلب مورد بررسي قرار نخواهند گرفت. در صورت عدم قبولي در سهميه
ايثارگران داوطلبان مشمول همانند ساير داوطلبان در انتخابهاي بعدي خود مورد پردازش قرار خواهند گرفت.
هر داوطلب با توجه به رشته امتحاني و نياز استخدامي قادر به انتخاب حداكثر ده اولويت به عنوان محل خدمت خود خواهد
بود.
36
تذكرات مهم:
 مشمولان سهميه ايثارگران كه صرفاً بر اساس تسهيلات شرايط سني/ معدل در اين گروه، واجد شرايط ثبت نام در
آزمون شده اند فقط قادر به انتخاب ازميان محل هاي خدمت ايثارگري مربوطه خواهند بود.
 داوطلبان بومي كه صرفاً بر اساس تسهيلات شرايط سني در اين گروه واجد شرايط ثبت نام در آزمون شده اند فقط
قادر به انتخاب شهرستان هاي محل خدمت بومي استان خود مي باشند و امكان انتخاب ساير استانها را نخواهند
داشت.
-3 تاييد نهايي
در اين مرحله كليه اطلاعات ثبت شده توسط داوطلب نمايش داده مي شود. داوطلبان مكلفند اطلاعات مذكور را با دقت
نسبت به انجام اصلاحات مورد نظر » مرحله قبل « كنترل نموده و در صورت مشاهده هر گونه مغايرت از طريق انتخاب گزينه
را انتخاب مي نمايند تا وارد مرحله بعد گردند. بدين » تاييد نهايي « اقدام نمايند. در صورت صحت اطلاعات، داوطلبان گزينه
ترتيب كليه متقاضيان مسئوليت انطباق اطلاعات اعلام شده با واقعيت را به عهده مي گيرند.
37
38
-63 صدور كد رهگيري
پس از تاييد نهايي اطلاعات توسط متقاضي، فرآيند ثبت نام پايان پذيرفته و كد رهگيري 11 رقمي به فرد تخصيص
داده مي شود. اين شماره مشخصه منحصر به فرد داوطلبان بوده و هرگونه شناسايي، بررسي يا پيگيري وضعيت
به وسيله آن امكان پذير مي باشد؛ لذا توصيه مي گردد داوطلبان يك نسخه از فرم ثبت نام خود را چاپ و تا اعلام نتايج
نهايي از آن نگهداري نمايند.
پاسخ به سوالات داوطلبان :
داوطلبان شركت در آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در صورت داشتن سوال و يا ابهام مي توانند از طرق
ذيل اطلاعات لازم را كسب نمايند:
– – آقاي مجيد دامن پاك شماره تماس: 66468195 99 و 61626316
ايميل: Tamin@nioc.ir
تذكر بسيار مهم : هر داوطلب مسئول صحت اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام خود مي باشد و درصورت احراز عدم انطباق
اطلاعات اعلام شده از سوي افراد با واقعيت، فرد متخلف علاوه بر حذف از ادامه فرآيند جهت استيفاي خسارت هزينه هاي
صرف شده تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. لذا به داوطلبان محترم اكيداً توصيه مي شود پس از كسب آگاهي كامل
از شرايط و ضوابط استخدام شخصاً نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند و از واگذاري اين مهم به ساير افراد خانواده،
دوستان، آشنايان، متصديان كافي نت ها و… جداً خودداري نمايند.
39
65 مواد آزمون كتبي –
آزمون كتبي شامل دو بخش عمومي و تخصصي و مدت زمان 211 دقيقه مي باشد كه عناوين دروس، تعداد سوالات و مدت
زمان هر بخش به شرح ذيل مي باشد:
6 65 مواد آزمون عمومي – –
رديف مواد آزمون عمومي
1
ادبيات فارسي و آيين نگارش
2
زبان انگليسي عمومي –
3
كامپيوتر )مهارتهاي پايه word ، Powerpoint ، Excel و Internet )
4
هوش و توانمندي هاي ذهني
2 65 مواد آزمون تخصصي – –
رديف رشته امتحاني مواد آزمون تخصصي
1 حسابداري
مجموعه دروس ) اصول حسابداري حسابداري مالي حسابرسي حسابداري صنعتي قانون محاسبات – – – –
عمومي و مناقصات(
2 شيمي
مجموعه دروس )شيمي معدني شيمي فيزيك شيمي آلي و آزمايشگاه شيمي تجزيه و آزمايشگاه( – – –
3 علوم اجتماعي
مجموعه دروس )روانشناسي اجتماعي اصول و فنون مشاوره آسيب شناسي اجتماعي مددكاري – – –
اجتماعي روش تحقيق در علوم اجتماعي( –
4 مديريت بازرگاني
مجموعه دروس )اقتصاد مديريت تئوريهاي مديريت )مباني و اصول سازمان و مديريت، رفتار سازماني و –
منابع انساني( – بازاريابي مديريت مالي سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع( – –
5 مهندسي ايمني
مجموعه دروس ) اصول طراحي سيستمهاي ايمني و آتش نشاني شناسايي و كنترل عوامل شيميايي محيط –
كار شناسايي و كنترل عوامل فيزيكي محيط كار اعلام و اطفاء حريق ايمني برق( – – –
6 مهندسي برق
مجموعه دروس )مدارهاي الكتريكي ) I و II ( الكترونيك – ( I و II ( سيستمهاي كنترل صنعتي – –
مدارهاي منطقي )سيستمهاي ديجيتال( برق صنعتي( –
7 مهندسي دريا
مجموعه دروس )رياضي و آمار اصول ناوبري اصول حمل و نقل و تخليه و بارگيري دريايي حقوق و بيمه – – –
دريايي(
8 مهندسي شيمي
مجموعه دروس )ترموديناميك مكانيك سيالات انتقال حرارت انتقال جرم و عمليات واحد( – – –
9 مهندسي صنايع
مجموعه دروس ) برنامهريزي و كنترل پروژه برنامهريزي نگهداري و تعميرات برنامهريزي و كنترل – –
موجودي اقتصاد مهندسي مباني سازمان و مديريت و تحليل سيستمها( – –
11 مهندسي عمران
مجموعه دروس )مقاومت مصالح وتحليل سازهها مكانيك خاك و پيسازي سازه هاي فولادي و بتوني – – –
تعمير و نگهداري ابنيه فني(
11 مهندسي كامپيوتر
مجموعه دروس)ساختمان دادهها و طراحي الگوريتمها سيستم هاي عامل شبكههاي كامپيوتري – – –
پايگاه دادهها مهندسي نرم افزار( –
12 مهندسي مكانيك
مجموعه دروس)مكانيك سيالات انتقال حرارت ترموديناميك ديناميك و ارتعاشات طراحي اجزا و – – – –
ماشين ابزار(
13 مهندسي مواد
مجموعه دروس )خواص فيزيكي و مكانيكي مواد خوردگي و حفاظت فني – – جوشكاري و عمليات حرارتي –
بازرسي فني و NDT )
14 مهندسي نفت
مجموعه دروس )خواص سنگ و سيال زمين شناسي)نفت و ساختمان( مهندسي مخزن مهندسي – – –
بهرهبرداري مهندسي حفاري چاه آزمايي و چاهپيمايي( – –
41
61 شركتهاي متقاضي جذب نيروي انساني –
الف شركت ملي نفت ايران –
شركت ملي نفت ايران از سال 1331 تاكنون عهده دار سامان بخشيدن و سياستگذاري فعاليتهاي صنعت نفت اعم از
اكتشاف، حفاري، توليد، پژوهش و توسعه و همچنين صادرات نفت و گاز بوده است.
اين شركت با در اختيار داشتن ذخيره هاي عظيم هيدروكربوري يكي از بزرگترين شركتهاي نفتي جهان به شمار مي آيد.
آدرس پايگاه اينترنتي: www.nioc.ir
-6 شركت نفت مناطق مركزي ايران
شركت نفت مناطق مركزي حدود 15 سال پيش، از ادغام پنج شركت توليدي بوجود آمد. اين شركت توليد نفت و گاز از تمام
ميدانهاي خشكي كشور، بجز ميادين نفتي مناطق نفتخيز جنوب )استان خوزستان( را بر عهده دارد كه تعداد آنها بالغ بر 71
ميدان نفتي و گازي در 19 استان كشور مي باشد. اين شركت خود شامل سه زير مجموعه مي باشد كه عبارتند از:
 شركت بهره برداري نفت و گاز غرب: مركز اصلي آن شهرستان كرمانشاه و در استانهاي كرمانشاه، ايلام، كردستان،
لرستان و قم فعاليت مي نمايد.
 شركت بهره برداري نفت و گاز شرق: مركز اصلي آن شهر مشهد واقع گرديده و در مناطق خانگيران و سرخس استان
خراسان رضوي فعاليت مي نمايد.
 شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي: مركز اصلي آن در شهرستان شيراز قرار گرفته و عمده فعاليتهاي آن در
استان فارس مي باشد اين شركت، تاسيساتي را در استانهاي بوشهر و هرمزگان نيز اداره مي نمايد.
آدرس پايگاه اينترنتي: www.icofc.irhttp://
-2 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
اكتشاف نفت در مناطق نفتخيز جنوب به بيش از 114 سال پيش برمي گردد؛ زماني كه اولين چاه توليد نفت در ميدان نفتي
مسجدسليمان حفر گرديد. شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نه تنها قديمي ترين بلكه بزرگترين شركت تابعه » نفتون «
شركت ملي نفت ايران نيز مي باشد. اين شركت برنامه ريزي و مديريت شركتهاي بهره برداري نفت و گاز زير مجموعه خود
را بر عهده دارد. زير مجموعه هاي اين شركت عبارتند از:
 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون: بزرگترين شركت در زير مجموعه هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب بوده و
وظيفه توليد روزانه بيش از يك ميليون بشكه از شش ميدان نفتي اطراف شهرستان اهواز را بر عهده دارد.
41
 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون: اين شركت از حدود 13 سال پيش فعاليت خود را شروع نمود و عمليات بهره
برداري در ميدانهاي نفت و گاز مارون، كوپال و شادگان )بين اهواز و ماهشهر( را مديريت مي نمايد. اين شركت وظايف
ديگري از جمله حمل و نقل نفت و گاز، عمليات تزريق گاز، تعمير و نگهداري تجهيزات و تاسيسات را نيز برعهده دارد.
 شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان: 14 سال پيش از ادغام چهار شركت نفتي ميدانهاي لب سفيد، قلعه نار،
هفتگل و نفت سفيد بوجود آمد. اين شركت هم اكنون حدود 511 حلقه چاه فعال و غير فعال، 9 واحد فرآوري و 4
ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز را اداره مي نمايد.
 شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران: از شركتهاي مهم زير مجموعه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با توليد بيش
از 711 هزار بشكه در روز مي باشد. تاسيسات اين شركت عمدتاً در استان كهگيلويه و بويراحمد و تعدادي هم در
استانهاي خوزستان، بوشهر و فارس واقع گرديده است.
 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري: اين شركت نيز توليد روزانه بيش از 711 هزار بشكه نفت سبك و سنگين در
برنامه داشته و علاوه بر آن مطالعه، بررسي، سرمايه گذاري و برنامه ريزي پروژه هاي توليد نفت و گاز را نيز در شرح
وظايف خود دارد.
ساير شركتهاي زير مجموعه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب كه نقش پشتيباني و ارائه خدمات فني و مهندسي را ارائه
مي نمايند عبارتند از: شركت خدمات پيراحفاري، شركت خدمات رفاهي عمومي، شركت حمل و نقل و خدمات پشتيباني
و شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب.
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.nisoc.ir
-9 شركت نفت و گاز اروندان
شركت نفت و گاز اروندان درسال 1383 تاسيس شد و ميدانهاي نفتي دارخوئين، آزادگان، يادآوران، جفير، بند كرخه،
سوسنگرد، مشتاق، خرمشهر و اميد را مديريت مي نمايد.
مركز اصلي: استان خوزستان شهرستان خرمشهر –
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.arvandan.org
-4 شركت نفت فلات قاره
شركت نفت فلات قاره ايران در زمره يكي از بزرگترين شركتهاي توليدكننده نفت دريايي جهان قرار دارد. اين شركت بخش
قابل توجهي از توليد نفت كشور در طول بيش از 1211 كيلومتر از گستره آبهاي نيلگون خليج فارس را با پيشينه نيم قرن
تجربه بر عهده دارد . حوزه اصلي فعاليت شركت نفت فلات قاره ايران منطقه خليج فارس است كه 5 كشور توليدكننده عمده
نفت جهان در حاشيه آن قراردارند. بر همين اساس خليج فارس به قطب انرژي جهان معروف شده است و فعاليتهاي اكتشاف
42
و توليد نفت و گاز در آن از اهميتي چشمگير برخوردار است. مناطق عملياتي زير مجموعه اين شركت عبارتند از : منطقه
عملياتي بهرگان، خارك،سيري،لاوان، كيش و قشم
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.iooc.co.ir
-5 شركت پايانه هاي نفتي ايران
شركت پايانه هاي نفتي ايران سازماني است عملياتي ، تخصصي و حرفه اي كه در حوزه هاي ذخيره سازي ، اندازه گيري ،
ارائه خدمات آزمايشگاهي ، عمليات صادرات و واردات نفت خام ، مواد نفتي و ميعانات گازي و خدمات دريايي فعاليت
مي كند و ماموريت اصلي آن پشتيباني و كمك به تداوم پايدار توليد نفت و گاز كشور از طريق فرايند هاي عمليات دريافت ،
ذخيره سازي ، امتزاج ، اندازه گيري و سنجش كمي و كيفي ، بارگيري و تخليه )صادرات و واردات(نفت خام و مواد نفتي
توليدي و مبادله اي ) SWAP (، عمليات پهلودهي و جداسازي كشتي هاي نفتكش و همچنين تكميل و ارتقاي
زنجيره ي ارزش نفت و گاز كشور و ايفاي نقش شايسته در پايداري و انعطاف پذيري بهينه زنجيره تامين انرژي ملي ، منطقه
اي و بين المللي است. مناطق عملياتي اين شركت شامل جزيره خارگ، ماهشهر، عسلويه، شمال و جاسك مي باشد.
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.iotco.ir
-1 شركت نفت و گاز پارس
شركت نفت و گاز پارس به عنوان يكي از شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران در اول دي ماه 1377 تأسيس گرديد. اين
شركت مسئوليت توسعه كليه فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و توسعه ميادين گازي پارس شمالي، گلشن و فردوسي را
دارا ميباشد . اهميت تسريع در بهرهبرداري از ميدان مشترك پارس جنوبي به عنوان بزرگترين مخزن گازي كشور و جهان
كه به تنهايي نيمي از ذخائر گاز طبيعي ايران را در خود جاي داده است؛ ايجاب مي نمود كه سازماني مستقل با ساختار
اجرايي ويژه جهت راهبري آن ايجاد گردد. در اين راستا شركت نفت وگاز پارس )سهامي خاص( طبق بند )الف( ماده 5
اساسنامه شركت مهندسي و توسعه نفت در ارتباط با توسعه ميدان پارس جنوبي به همراه كليه نفرات و امكانات موجود و
حسابهاي مربوطه به اين شركت منتقل گرديد . انجام ماموريتها و اجراي قراردادها در زمينه اكتشافات، توسعه، توليد نفت
خام و گاز طبيعي و فرآورش و همچنين حمل و انتقال نفتخام و فرآوردههاي نفتي به مخازن و بنادر مربوطه، بارگيري در
محدوده جغرافيايي پارس جنوبي، پارس شمالي، و ديگر ميادين دريائي در خليجفارس و وظايف ديگري كه مجمع عمومي
شركت تصويب نمايد، از جمله وظايف و مسئوليت هاي اين شركت مي باشد. براساس مصوبه امور مجامع شركت ملي نفت
43
ايران فعاليتهاي عملياتي مربوط به چاهها، سكوهاي دريائي و خطوط لوله انتقال زير دريا تا قبل از واحد
لخته گير) slug catcher ( تأسيسات خشكي به اين شركت واگذار گرديده است .
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.pogc.ir
-7 شركت مهندسي و توسعه نفت
شركت مهندسي و توسعه نفت )شركت متن( در سال 1373 بمنظور مديريت و نظارت بر روند اجراي پروژههاي عظيم نفت و
گاز در شركت ملي نفت تاسيس گرديد. حدود 511 نفر از پرسنل فني و مديريتي كارآمد در اين شركت مشغول به كار
هستند . شركت متن در راستاي اجراي پروژه هاي متعدد خشكي و دريائي با شركتهاي پيمانكاري / مهندسي گوناگون در
داخل و خارج از كشور همكاري داشته و زمينه لازم جهت انتقال فناوري و تكنولوژي مربوط به صنايع نفت و گاز وابسته به
پروژه هاي فوق را به داخل كشور فراهم نموده است .
آدرس پايگاه اينترنتي: http://pedec.ir
-8 شركت بهينه سازي مصرف سوخت
وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي سياستهاي استراتژيك كشور در بخش انرژي و بر اساس ماده 121
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور اعمال صرفه جويي و منطقي كردن
مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيست، همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهرهبرداري كارآمد و بهينه از انواع حاملهاي
انرژي، در سال 1379 اقدام به تاسيس “شركت بهينهسازي مصرف سوخت” نموده است . بطور كلي فعاليت شركت
بهينهسازي مصرف سوخت بر مطالعه و بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات لازم براي بهينهسازي مصرف سوخت در تمامي
فعاليتها و اموري كه در فرآيند توليد سوخت يا مصرف آن، وجود دارد، متمركز ميباشد. در اين راستا وظيفه تهيه و تدوين
معيارها، حرارت، مشتمل بر معيارها و استانداردهاي ساخت تجهيزات، فرآيندها، سيستمها و وسائل و تجهيزات مصرف
كننده انرژي نيز بعهده اين شركت مي باشد . بر اين اساس فعاليتهاي اصلي شركت در قالب موضوعات زير طبقه بندي
ميشود : بهينهسازي مصرف سوخت در سيستمها و وسايل حمل و نقل، بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و
مسكن، بهينهسازي مصرف سوخت در صنايع ، كمك به رشد تكنولوژي و بهبود كيفيت محصولات از لحاظ مصرف انرژي در
صنايع سازنده تجهيزات مصرف كننده سوخت، توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر
كتب، مجلات و مقالات، تدوين برنامههاي لازم در رسانههاي گروهي، آگاهسازي و آموزش عمومي و همچنين ايجاد
44
سيستمهاي تشويقي در جهت تعميق فرهنگ بهينهسازي مصرف انرژي، حمايت مالي و پشتيباني علمي از فعاليتهاي
بخشهاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي و دانشگاهها در زمينه ارتقاء فنآوريهاي صرفهجويي انرژي و فراهم نمودن
زمينههاي علمي بهبود مديريت مصرف انرژي
آدرس پايگاه اينترنتي: ifco.ir //http:
-3 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرزي پارس باه نمايندگاي از وزارت نافت وشاركت ملي نفت اياران وظيافه اداره و
راهبري حاوزه عملياتي پشتيباني پاارس جنوبي، پاارس كنگان و پاارس شمالي را برعهده دارد؛ فعاليتاهاي اصالي اين
سازمان شامل تعريف، تصويب )طراحي، اجراء، بهاره برداري و نگهداري( ايجاد و احداث زير ساخت هاي عمومي مانند:
راه، راه آهن، بنادر، فرودگاه، برق، آب و مديريت و راهبري منطقه جازء وظايف و مااموريت هاي اصلاي آن اسات.
ايان ساازمان شاامل سه منطقه پاارس يك )پاارس جنوبي( منطقه پارس دو )پارس كنگان( و منطقه پارس سه )پارس
شمالي( با 16 هزار هكتار مسااحت با هادف پشتياباني از طرح توسعه بزرگترين ميدان گاازي جهاان)ميدان گاازي
مشتارك پاارس جنوبي( و نياز 5 ميدان گازي گلشن، فردوسي، مند، پارس شمالي و فرزاد درسال 1377 تاسيس شده
است. سازمان منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس داراي شخصيت حقوقي و مستقل است كه سرمايه آن متعلق به دولت
مي باشد. اين سازمان از حيث حقوقي تابع قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، و در موارد
پيش بيني نشده در قانون نامبرده و اساسنامه، تابع قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون تجارت مي باشد
آدرس پايگاه اينترنتي: http:// pseez.ir
ب شركت ملي گاز ايران –
شركت ملي گاز ايران يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت با بيش از 51 سال سابقه فعاليت ميباشد كه وظيفه فراورش
)پالايش(، انتقال و توزيع گاز طبيعي در كشور را به عهده دارد. اين شركت در حال حاضر بيش از 71 درصد از انرژي مورد نياز
در بخشهاي خانگي، صنعتي ، نيروگاهي، پتروشيميها، مراكز عمومي و آموزشي، خدماتي و حمل و نقل در كشور را تأمين
مينمايد. شركت ملي گاز ايران علاوه بر تأمين گاز مورد نياز مراكز مصرف داخلي با در اختيار داشتن يكي از گستردهترين
شبكههاي انتقال فشار قوي و توزيع گاز طبيعي در سراسر كشور مسئوليت صادرات، واردات، ترانزيت، و سوآپ گاز طبيعي
در سراسر كشور را برعهده دارد. اين شركت با تأمين بخش عمدهاي از انرژي مورد نياز نقش حساس و استراتژيكي را در
جمهوري اسلامي ايران به عهده دارد.
45
شركت ملي گاز ايران علاوه بر حوزه ستاد ) 8 مديريت / 13 امور مستقل( مركب از شركتهاي فرعي زير مي باشد:
 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 شركت انتقال گاز ايران
 شركت ذخيره سازي گاز طبيعي
 شركت بازرگاني گاز
 7 پالايشگاه گاز )مجتمع پالايش گاز پارس جنوبي مشتمل بر 11 پالايشگاه مجزا(
 31 شركت گاز استاني )كه وظيفه گاز رساني به شهرها، روستاها، نيروگاهها، صنايع و … را به عهده دارند( .
در حال حاضر اين شركت از توان پالايش روزانه 711 ميليون متر مكعب گاز طبيعي برخوردار ميباشد كه در صورت تحقق
طرحهاي توسعهاي تا سال 1414 اين ظرفيت به دو برابر افزايش خواهد يافت.
آدرس پايگاه اينترنتي: WWW.NIGC.IR
6 شركت انتقال گاز ايران –
اين شركت به عنوان اولين و بزرگترين شركت دارنده خطوط لوله فشار قوي گاز در سطح خاورميانه، دومين شركت در قاره
آسيا و چهارمين شركت در سطح جهان مطرح ميباشد كه با بهرهگيري از فناوريهاي نوين و برخوردار بودن از نيروهاي
انساني توانمند خود وظيفه دريافت و انتقال گاز طبيعي كشور را به عهده دارد.
شركت انتقال گاز از 11 منطقه عملياتي تشكيل گرديده كه در مجموع مديريت عمليات بالغ بر 36111 كيلومتر خطوط انتقال
گاز فشارقوي از منابع فراوري )پالايشگاهها( تا مراكز مصرف را به كمك 76 ايستگاه تقويت فشار به انجام ميرساند.عمده
ترين وظايف شركت انتقال گاز ايران شامل موارد ذيل مي باشد:
 دريافت گاز طبيعي، اتان و مايعات گازي از منابع توليد داخلي و خارجي و انتقال به مراكز مصرف داخلي و پايانههاي
صادراتي
 بهرهبرداري، حفظ، نگهداري و تعميرات خطوط انتقال فشارقوي گاز، تأسيسات تقويت فشار گاز و ماشين آلات
مرتبط.
 تأمين شبكههاي مخابراتي و تله متري به منظور برقراري ارتباطات عملياتي.
 برنامهريزي و هدايت راهبردي عمليات انتقال گاز با رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
آدرس پايگاه اينترنتي: WWW.NIGC.NIGTC.IR
46
2 مجتمع پالايش گاز پارس جنوبي –
اين شركت در سال 1377 تأسيس گرديده و عهده دار بهرهبرداري از تأسيسات خشكي فازهاي چندگانه ميدان گازي پارس
جنوبي ميباشد. ميدان گازي پارس جنوبي واقع در آبهاي خليج فارس و مشترك بين دو كشور ايران و قطر در فاصله 115
كيلومتري از ساحل شهر عسلويه قرار دارد. پالايشگاههاي پارس جنوبي در سايتهاي 1 و 2 منطقه ويژه اقتصادي پارس
يعني عسلويه و كنگان در استان بوشهر واقع و مشتمل بر 24 فاز گازي بوده و در حال حاضر 21 فاز و 11 پالايشگاه گاز در
منطقه فعال ميباشند.
آدرس پايگاه اينترنتي: .spgc.irwww
ج شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران –
شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در اسفندماه سال 1371 براساس اصل تفكيك فعاليتهاي بالادستي )اكتشاف و
توليد نفت خام و گاز( از پايين دستي )پالايش، انتقال نفت خام و فراورده، صادرات، واردات و توزيع فراورده هاي نفتي( در
وزارت نفت تاسيس و فعاليتهاي رسمي آن از سال 1371 آغاز شد.
شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي به عنوان يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت، راهبري و نظارت بر
فعاليتهاي 4 شركت فرعي، 9 شركت پالايشي را برعهده دارد. فعاليتهاي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي
همچنين در چهار بخش عمده ديگر شامل شركتهاي ملي مهندسي و ساختمان نفت، پخش فراورده هاي نفتي و خطوط لوله
و مخابرات نفت و توسعه صنايع پالايش نيز متمركز است.
آدرس پايگاه اينترنتي: www.niordc.ir
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران كه با مأموريت انتقال كلان مواد نفتي ايفاي نقشي موثر در تأمين انرژي بخشهاي مختلف صنعتي و بهينه سازي اقتصاد
ملي را بعهده دارد. 186 مركز انتقال نفت، تأسيسات و فشارشكن بصورت شبانه روزي وظيفه انتقال ايمن نفت خام از مبادي
توليد به پالايشگاه مهم كشور را دارند. همچنين اين شركت دريافت فرآوده هاي نفتي )از جمله بنزين، نفتسفيد، نفت گاز،
سوخت جت، نفت كوره و …( از پالايشگاههاي مذكور و انتقال آنها به مخازن انبارهاي نفت متصل به خطوط لوله در سراسر
كشور، تأمين سوخت مايع برخي از نيروگاهها، فرودگاهها و بخشي از خوراك صنعتي پتروشيمي و در مجموع كنترل
47
شبكهاي با كاركرد انتقال سالانه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي )بيش از 57 ميليارد تن كيلومتر( را از طريق حدود 14
هزار كيلومتر خطوط لوله بر عهده دارد.
نگهداري و بهرهبرداري پايدار، ايمن و اقتصادي از خطوط لوله اين شريانهاي حياتي انتقال مواد نفتي با پشتيباني شبكه
99 درصد جهت انجام اين مأموريت خطير صورت / مخابرات صنعتي از طريق 293 ايستگاه مخابراتي باضريب اطمينان 99
ميپذيرد اين شركت داراي 12 منطقه عملياتي در )تهران، مركزي، شمالغرب، غرب، لرستان، خوزستان، فارس، جنوب شرق،
شمال شرق، اصفهان، شمال و خليج فارس(.
منطقه تهران
اين منطقه قطب انتقال نفت خام و فرآوردههاي نفتي از نواحي جنوبي كشور به نواحي شمال، شمال غرب و شمال شرق
محسوب ميشود. داراي 12 رشته خط در اقطار 8 تا 31 اينچ و حدود 2111 كيلومتر خطوط لوله، 33 مركز انتقال نفت،
تأسيسات فشارشكن و تأسيسات نيروگاه و 26 ايستگاه مخابراتي ميباشد و يكي از گستردهترين و مهمترين مناطق اين
شركت محسوب ميگردد.
منطقه مركزي
اين منطقه در محدوده استانهاي لرستان، مركزي، همدان و قم و اصفهان بوده داراي 1711 كيلومتر خطوط لوله با قطرهاي 8
تا 26 اينچ ميباشد عمليات بهرهبرداري در اين منطقه توسط 9 مركز انتقال نفت، فشارشكن و تأسيسات و 25 ايستگاه
مخابراتي انجام ميپذيرد. مركز منطقه در شهر اراك مستقر ميباشد.
منطقه شمال غرب
حوزه عملياتي اين منطقه شامل استانهاي البرز، قزوين زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل داراي 1931
كيلومتر خطوط لوله، 14 مركز انتقال نفت و تأسيسات، يك ناحيه فني و 21 ايستگاه مخابراتي ميباشد، مركز منطقه در شهر
زنجان واقع گرديده است.
منطقه غرب
اين منطقه وظيفه انتقال نفت خام و فرآوردههاي نفتي را در ناحيه جغرافيايي غرب كشور توسط 555 كيلومتر خطوط لوله،
5 كيلومتر مركز انتقال نفت و تأسيسات و 12 ايستگاه مخابراتي را بعهده دارد مركز منطقه در شهر كرمانشاه در مجاورت
شركت پالايش نفت كرمانشاه ميباشد.
منطقه لرستان
اين منطقه وظيفه انتقال نفت خام مورد نياز شركتهاي پالايش نفت اراك، تهران، كرمانشاه، تبريز و انتقال فرآوردههاي
توليدي و وارداتي از جنوب به شمال كشور را با دارا بودن 1111 كيلومتر خطوط لوله به قطرهاي 11 الي 31 اينچ و شش مركز
48
انتقال نفت و تأسيسات و 19 ايستگاه مخابراتي را بعهده دارد مركز منطقه در 21 كيلومتري جاده خرمآباد به پلدختر
ميباشد.
منطقه خوزستان
اين منطقه يكي از گسترده ترين و قديمي ترين مناطق اين شركت با دارا بودن 1311 كيلومتر خطوط لوله در اقطار مختلف و
11 مركز انتقال نفت و تأسيسات يك ناحيه فني و 25 ايستگاه مخابراتي وظيفه انتقال مواد نفتي را بعهده دارد مركز اين
منطقه در شهر اهواز واقع ميباشد.
منطقه فارس
اين منطقه مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از سه رشته خطوط لوله بطول 551 كيلومتر به اقطار 11 و 8 اينچ، نفتخام و
ميعانات گازي را پس از دريافت ميادين دشت بلوط گچساران، آغار و دالان، فراشبند و سعادتآباد سروستان با بهرهگيري از
7 مركز انتقال نفت و تأسيسات و 14 ايستگاه مخابراتي به شركت پالايش و نفت شيراز منتقل مينمايد مركز منطقه در شهر
شيراز مستقر ميباشد.
منطقه جنوب شرق
اين منطقه داراي 1411 كيلومتر خطوط لوله با اقطار 14 تا 26 اينچ و 8 مركز انتقال و تأسيسات 15 ايستگاه مخابراتي ميباشد
و مركز منطقه در 7 كيلومتري شهر رفسنجان ميباشد.
منطقه شمال شرق
حوزه عملياتي اين منطقه استانهاي سمنان، خراسان شمالي، رضوي و جنوبي را در بر ميگيرد و تأمين سوخت اين استانها
را توسط بيش از 1111 كيلومتر خطوط لوله توسط 8 مركز انتقال نفت و تأسيسات و 23 ايستگاه مخابراتي بعهده دارد مركز
منطقه در شهر شاهرود واقع گرديده است.
منطقه اصفهان
اين منطقه مسئوليت انتقال نفت خام از ميدان نفتي مارون در شهر اميديه به شركت پالايش نفت اصفهان را بوسيله هشت
رشته خطوط لوله در اقطار 8 تا 36 اينچ بطول حدود 811 كيلومتر و 8 مركز انتقال نفت و تأسيسات و 29 ايستگاه مخابراتي
را بعهده دارد. مركز منطقه در 11 كيلومتر شهر اصفهان و در جوار شركت پالايش نفت اصفهان است.
منطقه شمال
اين منطقه مسئوليت انتقال نفتخام وارداتي كشورهاي حاشيه درياي خزر از پايه نفتي نكا به شركتهاي پالايش نفت
تهران، تبريز و انتقال و تحويل فرآوردههاي نفتي توليدي شركت پالايش نفت تهران و وارداتي را به مراكز پخش استانهاي
49
مازنداران و گلستان را با حدود 611 كيلومتر خطوط لوله و 11 مركز انتقال فشارشكن و تأسيسات و 18 ايستگاه مخابراتي
بعهده دارد مركز اين منطقه در شهرساري ميباشد.
منطقه خليج فارس
اين منطقه داراي سه مركز انتقال نفت و تأسيسات، 12 ايستگاه مخابراتي وظيفه انتقال فرآوردههاي نفتي را از طريق خطوط
11 الي 26 اينچ در استان هرمزگان و استانهاي همجوار را بعهده دارد . مركز منطقه در شهر بندرعباس واقع ميباشد.
آدرس پايگاه اينترنتي: http://www.ioptc.ir
د شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران –
شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان يك سازمان توسعه اي، با اتكا به بيش از نيم قرن تجربه كارآمد و بهره مندي از
سرمايه هاي انساني و فكري خود با رويكرد كاهش خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش به برنامه ريزي كلان، سياست گذاري،
تنظيم گري، بسترسازي، تسهيل گري و پشتيباني توسعه پايدار صنعت پتروشيمي مي پردازد به عبارت ديگر هدف بنيادي
شركت ملي صنايع پتروشيمي برنامه ريزي كلان، سياست گذاري، تنظيم گري، بسترسازي و پشتيباني توسعه پايدار صنعت
پتروشيمي براي ارتقاء كيفيت زندگي مردم مي باشد.
شركت ملي صنايع پتروشيمي با تاكيد بر مسئوليت اجتماعي نسبت به صيانت از محيط زيست و صنايع ملي، ارج نهادن به
ارزش آفريني، پاسخگويي و رعايت حقوق ذي نفعان در پيشرفت اقتصادي كشور و ارتقاي كيفيت زندگي مردم نقشي
كليدي ايفا مي نمايد.
سازمان منطقه اقتصادي پتروشيمي
تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري » د« در چهارچوب مقررات آيين نامه اجرايي بند
76 تشكيل و تحت نظارت شوراي عالي مناطق آزاد /12/ اسلامي ايران سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در تاريخ 31
و ويژه و با مديريت عالي شركت ملي صنايع پتروشيمي فعاليت مينمايد. اين سازمان در ابتداي تأسيس در مساحتي حدود
2111 هكتار شروع به فعاليت نمود و پس از الحاق محدوده جديد )شامل پتروشيمي هاي بندرامام، فارابي، رازي، سايت
5 بلوار پتروشيمي و مجتمع خدمات رفاهي( به منطقه ويژه، به مساحتي بيش از 2811 هكتار افزايش يافته است.
از جمله مهمترين اهداف تشكيل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباطات تجاري بينالمللي
51
 تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي ورود به عرصه توليد
 توسعه صادرات و محصولات توليدي و ايجاد تحرك در صنعت، تجارت و اقتصاد منطقه
 رشد و توسعه اقتصادي استان و بهرهگيري از تواناييهاي بالقوه استان
 ايجاد بستر مناسب جهت حضور در بازارهاي جهاني و توليد و پردازش كالا و افزايش صادرات غيرنفتي، صادرات
مجدد، عبور خارجي )ترانزيت( و انتقال كالا )ترانشيب(
 جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
 جذب دانش و انتقال فناوري از طريق همكاري علمي و صنعتي با شركتهاي بينالمللي و حمايت از صنايع و
صنعتگران داخلي و ايجاد تسهيلات براي آنها
 اقدام عملي در جهت ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
در حال حاضر در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 93 شركت فعال در حوزههاي صنايع بالادستي، مياني، پايين دستي،
سبك و خدماتي فعاليت مينمايند كه تقسيم بندي آنها به شرح زير است:
 12 شركت در حوزه بالادستي
 19 شركت در حوزه صنايع مياني
 19 شركت در حوزه صنايع پايين دستي
 15 شركت سبك
 28 شركت خدماتي
با توجه به واگذاري بيش از 95 % از اراضي متعلق به سازمان منطقه ويژه و سرمايه گذاري عظيم انجام شده در حوزههاي
زيربنايي و اهميت تكميل زنجيره ارزش محصولات متنوع پتروشيمي توليدي در منطقه و اشتغال حاصل از طرحهاي
پيشبيني شده شركت ملي صنايع پتروشيمي در ماهشهر، مطالعات طرح توسعه منطقه ويژه در دستور كار قرار گرفته است.
 در صورت تصويب طرح فوق امكان توسعه صنايع بالادستي و مياني بيشتري در منطقه جهت تأمين خوراك صنايع
پائين دستي ايجاد ميگردد كه پيشبيني ميشود بيش از 7 ميليون تن به ظرفيت توليدي منطقه اضافه گرديده و
ظرفيت فعلي ) 25،7 ميليون تن در سال( در آينده به حدود 33 ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.
آدرس پايگاه اينترنتي: http://petzone.ir
51
67 جداول كدهاي مورد نياز سامانه ثبت نام –
6 67 جدول كدهاي رشته هاي تحصيلي – –
6 6 67 مقطع كارشناسي )به ترتيب حروف الفبا( – – –
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
آتش نشاني
پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث
1111
مهندسي ايمني
آتش نشاني
مديريت عمليات در حريق و حوادث
1111
مهندسي ايمني
ايمني صنايع

1113
مهندسي ايمني
حسابداري
بازرگاني
1116
حسابداري
حسابداري
حسابداري
1111
حسابداري
حسابداري
حسابداري پروژه ها
1118
حسابداري
حسابداري
حسابرسي
1119
حسابداري
حسابداري
دولتي
1111
حسابداري
حسابداري
صنعتي
1111
حسابداري
حسابداري
مالي
1111
حسابداري
حسابداري
حسابداري بانكي
1111
حسابداري
حسابداري
مالياتي
1111
حسابداري
شيمي
شيمي
1113
شيمي
شيمي
شيمي آلي
1114
شيمي
شيمي
شيمي تجزيه
1115
شيمي
شيمي
شيمي كاربردي
1116
شيمي
شيمي
شيمي محض
1111
شيمي
شيمي
محيط زيست
1113
شيمي
علوم اجتماعي
برنامه ريزي اجتماعي
1118
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه
1119
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
خدمات اجتماعي
1131
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
1131
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
مددكاري اجتماعي
1131
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
پژوهشگر علوم اجتماعي
1114
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي

1133
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
روابط عمومي
1134
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
روزنامه نگاري
1135
علوم اجتماعي
علوم كامپيوتر

1136
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
سيستم هاي كامپيوتري
1131
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
سيستم هاي هوشمند
1138
مهندسي كامپيوتر
مديريت
بازرگاني
1139
مديريت بازرگاني
مديريت
مديريت صنعتي
1141
مديريت بازرگاني
مديريت
مديريت صنعتي
1141
مهندسي صنايع
مديريت
مديريت مالي
1143
حسابداري
مديريت
مديريت مالي
1143
مديريت بازرگاني
مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه
بهره برداري نيروگاه
1144
مهندسي مكانيك
52
ادامه مقطع كارشناسي
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد
گرايش
عنوان رشته
امتحاني
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )

1145
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
انتقال
1146
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
بهره برداري از سيستمهاي مخابراتي
1141
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
ديتا
1148
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
سوئيچ
1149
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
سيستم هاي تحت شبكه
1151
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
كاربردهاي ) ICT )
1151
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
مخابرات سيار
1151
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
مخابرات نوري
1153
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
مديريت ) ICT )
1154
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ايمني
بازرسي فني
1155
مهندسي ايمني
مهندسي ايمني
حفاظت فني
1156
مهندسي ايمني
مهندسي ايمني صنعتي و محيط كار

1151
مهندسي ايمني
مهندسي برق

1158
مهندسي برق
مهندسي برق
الكتروتكنيك برق صنعتي –
1159
مهندسي برق
مهندسي برق
الكتروتكنيك
1161
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك
1161
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك ديجيتال –
1161
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و –
ديجيتال
1163
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك و ابزار دقيق
1164
مهندسي برق
مهندسي برق
برق صنعتي
1165
مهندسي برق
مهندسي برق
شبكه هاي انتقال و توزيع
1166
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت
1161
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت توزيع –
1168
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت ماشين هاي الكترونيكي –
1169
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت –
1111
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل
1111
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل ابزار دقيق –
1111
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل ساخت و توليد –
1113
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل فرآيند –
1114
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات
1115
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات انتقال –
1116
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات سوئيچ –
1111
مهندسي برق
مهندسي پليمر

1118
مهندسي شيمي
مهندسي پليمر
صنايع پليمر
1119
مهندسي شيمي
مهندسي جوشكاري

1181
مهندسي مواد
مهندسي جوشكاري
بازرسي جوش
1181
مهندسي مواد
مهندسي جوشكاري
فناوري جوش
1181
مهندسي مواد
مهندسي دريا
دريانوردي
1183
مهندسي دريا
مهندسي دريا
ناوبري و فرماندهي كشتي
1184
مهندسي دريا
مهندسي شيمي

1185
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
توليد و جمع آوري گاز
1186
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع پالايش
1181
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع پتروشيمي
1188
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع پتروشيمي، پالايش و گاز
1189
مهندسي شيمي
53
ادامه مقطع كارشناسي
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي شيمي
صنايع پليمر
1191
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع گاز
1191
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
طراحي و مهندسي پتروشيمي
1191
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
طراحي فرآيندها
1193
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
1194
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
عمليات پتروشيمي
1195
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
فرآوري و انتقال گاز
1196
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
فرآيندهاي جداسازي
1191
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
كاربردي
1198
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مخازن هيدروكربوري
1199
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مخازن هيدروكربوري
1199
مهندسي نفت
مهندسي شيمي
مديريت
1111
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي آتش
1111
مهندسي ايمني
مهندسي شيمي
مهندسي آتش
1111
مهندسي شيمي
مهندسي صنايع

1111
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
ايمني صنعتي
1113
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
ايمني صنعتي
1113
مهندسي ايمني
مهندسي صنايع
برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
1114
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
تكنولوژي صنعتي
1115
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
توليد صنعتي
1116
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
1111
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
ايمني صنايع
1115
مهندسي ايمني
مهندسي صنايع
ايمني صنايع
1115
مهندسي صنايع
مهندسي طراحي و نقشه كشي صنعتي

1118
مهندسي مكانيك
مهندسي عمران
اجرايي
1119
مهندسي عمران
مهندسي عمران
خاك
1111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
راه سازي
1111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
راه و ساختمان
1111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
ساختمان
1113
مهندسي عمران
مهندسي عمران
ساختمان اجراي ساختمان هاي بتني –
1114
مهندسي عمران
مهندسي عمران
عمران
1115
مهندسي عمران
مهندسي عمران
كارهاي عمومي ساختمان
1116
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي زلزله سازه –
1111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي سازه
1118
مهندسي عمران
مهندسي عمران
نقشه برداري
1119
مهندسي عمران
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
امنيت اطلاعات
1111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
برنامه نويسي تحت وب
1111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
سيستم هاي چند رسانه اي
1111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
شبكه هاي كامپيوتري
1113
مهندسي كامپيوتر
54
ادامه مقطع كارشناسي
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
طراحي صفحات وب
1114
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
1115
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
سخت افزار
1116
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
طراحي و پياده سازي شبكه هاي كامپيوتري
1111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
فناوري اطلاعات ) IT )
1118
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
1119
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
نرم افزار
1131
مهندسي كامپيوتر
مهندسي متالورژي

1131
مهندسي مواد
مهندسي مديريت پروژه

1133
مهندسي عمران
مهندسي مكاترونيك

1134
مهندسي برق
مهندسي مكاترونيك

1134
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك

1136
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تأسيسات تبريد –
1131
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تأسيسات حرارتي و برودتي
1138
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تأسيسات
1139
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تأسيسات حرارتي و نيروگاه ها
1141
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي
1141
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
جامدات
1141
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
حرارت و سيالات
1143
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد طراحي و نقشه كشي صنعتي –
1144
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد قالب سازي –
1145
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد ماشين ابزار –
1146
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد
1141
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد مكاترونيك –
1148
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي
1149
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي ديناميك كنترل –
1151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي مكانيك جامدات –
1151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ماشين آلات
1151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ماشين ابزار
1153
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ماشين افزار
1154
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه
1155
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
مكانيك خودرو
1156
مهندسي مكانيك
مهندسي مواد
متالورژي صنعتي
1151
مهندسي مواد
مهندسي مواد
مهندسي مواد
1158
مهندسي مواد
55
ادامه مقطع كارشناسي
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي مواد
مهندسي مواد و متالورژي
1159
مهندسي مواد
مهندسي نفت
اكتشاف نفت
1161
مهندسي نفت
مهندسي نفت
بهره برداري از منابع نفت
1161
مهندسي نفت
مهندسي نفت
حفاري و استخراج نفت
1161
مهندسي نفت
مهندسي نفت
حفاري و بهره برداري نفت
1163
مهندسي نفت
مهندسي نفت
صنايع نفت
1164
مهندسي نفت
مهندسي نفت
مخازن نفت
1165
مهندسي نفت
مهندسي نفت
مهندسي نفت
1166
مهندسي نفت
مهندسي نفت
بهره برداري از مخازن نفت
1169
مهندسي نفت
مهندسي نقشه برداري

1161
مهندسي عمران
مهندسي صنايع شيميايي

1116
مهندسي شيمي
56
2 6 67 مقطع كارشناسي ارشد)بر اساس حروف الفبا( – – –
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
حسابداري
بازرگاني
3111
حسابداري
حسابداري
تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز
3113
حسابداري
حسابداري
حسابداري
3114
حسابداري
حسابداري
حسابرسي
3115
حسابداري
حسابداري
حسابداري بانكي
3191
حسابداري
دريانوردي
بندر و كشتيراني
3119
مهندسي دريا
دريانوردي
حمل و نقل دريايي
3111
مهندسي دريا
شيمي
شيمي
3139
شيمي
شيمي
شيمي آلي
3141
شيمي
شيمي
شيمي تجزيه
3141
شيمي
شيمي
شيمي فيزيك
3141
شيمي
شيمي
شيمي كاربردي
3143
شيمي
شيمي
شيمي محض
3144
شيمي
شيمي
شيمي پليمر
3191
شيمي
علوم اجتماعي
برنامه ريزي اجتماعي
3145
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
3146
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
توسعه روستايي توسعه اجتماعي –
3141
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
توسعه روستايي مديريت توسعه –
3148
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
جامعه شناسي
3149
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
جامعه شناسي توسعه روستايي –
3151
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
رفاه اجتماعي
3151
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
شيعه شناسي جامعه شناسي –
3151
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
3153
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
فلسفه علوم اجتماعي
3154
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
مددكاري اجتماعي
3155
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
مطالعات جوانان
3156
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
مطالعات فرهنگي
3151
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
جمعيت شناسي
3193
علوم اجتماعي
علوم اجتماعي
مردم شناسي
3194
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي

3158
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
تبليغ و ارتباطات فرهنگي
3159
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
روزنامه نگاري
3161
علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
مطالعات فرهنگي و رسانه
3161
علوم اجتماعي
علوم كامپيوتر

3111
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
سيستم هاي كامپيوتري
3113
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
سيستم هاي هوشمند
3114
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
علوم تصميم و مهندسي دانش
3115
مهندسي كامپيوتر
علوم كامپيوتر
محاسبات علمي
3116
مهندسي كامپيوتر
57
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
علوم كامپيوتر
نظريه محاسبات
3111
مهندسي كامپيوتر
مديريت
بازاريابي بين الملل
3118
مديريت بازرگاني
مديريت
مديريت صنعتي
3183
مديريت بازرگاني
مديريت
مديريت صنعتي
3183
مهندسي صنايع
مديريت
مديريت مالي
3184
حسابداري
مديريت
مديريت مالي
3184
مديريت بازرگاني
مديريت بازرگاني
بازرگاني بين المللي
3111
مديريت بازرگاني
مديريت بازرگاني
بازرگاني داخلي
3111
مديريت بازرگاني
مديريت بازرگاني
مديريت تحول
3111
مديريت بازرگاني
مديريت بازرگاني
مديريت مالي
3113
حسابداري
مديريت بازرگاني
مديريت مالي
3113
مديريت بازرگاني
مديريت پروژه و ساخت

3114
مهندسي عمران
مديريت صنعتي
تحقيق در عمليات
3118
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
تحقيق در عمليات
3118
مهندسي صنايع
مديريت صنعتي
توليد
3119
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
توليد
3119
مهندسي صنايع
مديريت صنعتي
مالي
3111
حسابداري
مديريت صنعتي
مالي
3111
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
مديريت توليد و عمليات
3111
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
مديريت توليد و عمليات
3111
مهندسي صنايع
مديريت مخازن هيدروكربوري

3113
مهندسي نفت
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
مديريت ) ICT )
3111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ارتباطات و فناوري اطلاعات ) ICT )
مهندسي مخابرات ) ICT )
3118
مهندسي كامپيوتر
مهندسي ايمني
بازرسي فني
3119
مهندسي ايمني
مهندسي ايمني
ايمني صنعتي
3195
مهندسي ايمني
مهندسي برق

3111
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك
3111
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك ديجيتال –
3111
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و –
ديجيتال
3113
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك طراحي مدارهاي مجتمع نوري –
3114
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك مدار و سيستم –
3115
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك مدارهاي ميكروالكترونيك –
3116
مهندسي برق
مهندسي برق
الكترونيك و ابزار دقيق
3111
مهندسي برق
مهندسي برق
سيستمهاي كنترل ابزاردقيق
3118
مهندسي برق
مهندسي برق
سيستم هاي هدايت و كنترل
3119
مهندسي برق
مهندسي برق
شبكه هاي توزيع نيروي برق
3131
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت
3131
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت مديريت انرژي –
3131
مهندسي برق
58
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي برق
قدرت تكنولوژي فشار قوي –
3133
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت توزيع –
3134
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت حفاظت شبكه –
3135
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت سيستم –
3136
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت سيستم هاي فشار قوي الكتريكي –
3131
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت سيستم هاي قدرت و انرژي –
3138
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت سيستم هاي قدرت و فشار قوي –
3139
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت ماشين هاي الكترونيكي –
3141
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت –
3141
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت ماشين هاي الكتريكي و درايو –
3141
مهندسي برق
مهندسي برق
قدرت مديريت و كنترل شبكه هاي قدرت –
3143
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل
3144
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل اتوماسيون صنعتي –
3145
مهندسي برق
مهندسي برق
كنترل و سيستم
3146
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات
3141
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات انتقال –
3148
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات رمز –
3149
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات سيستم –
3151
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات شبكه –
3151
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات مايكروويو و نوري –
3151
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات موج –
3153
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات ميدان –
3154
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات سيار سيستم شبكه سوئيچينگ – NSS
3155
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات سيار شبكه راديويي – BSS
3156
مهندسي برق
مهندسي برق
مخابرات نوري
3151
مهندسي برق
مهندسي برق
مديريت شبكه برق
3158
مهندسي برق
مهندسي برق
مكاترونيك
3159
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت
3161
مهندسي برق
مهندسي برق
راديو الكترونيك
3198
مهندسي برق
مهندسي برق و مكاترونيك
مهندسي سيستم هاي ابزار دقيق
3161
مهندسي برق
مهندسي بهداشت حرفه اي

3196
مهندسي ايمني
مهندسي پليمر

3161
مهندسي شيمي
مهندسي پليمر
صنايع پليمر
3163
مهندسي شيمي
مهندسي پليمر
علوم و تكنولوژي پليمر
3164
مهندسي شيمي
مهندسي پليمر
مهندسي فرايندهاي پليمريزاسيون
3165
مهندسي شيمي
مهندسي دريا
مهندسي سازه هاي دريايي
3199
مهندسي دريا
مهندسي شيمي

3166
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
انرژي و محيط زيست
3161
مهندسي ايمني
مهندسي شيمي
انرژي و محيط زيست
3161
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
بهداشت، ايمني و محيط زيست
3168
مهندسي ايمني
59
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي شيمي
بهداشت، ايمني و محيط زيست
3168
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
پديده هاي انتقال
3169
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
ترموديناميك و سينتيك
3111
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
ترموسينيتيك
3111
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
ترموسينيتيك و كاتاليست
3111
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
شبيه سازي و كنترل فرآيندها
3113
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع پتروشيمي
3114
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع پليمر
3115
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع شيميايي
3116
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
صنايع گاز
3111
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
طراحي فرآيندها
3118
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
فرآوري و انتقال گاز
3119
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
فرآيندهاي جداسازي
3181
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
محيط زيست
3181
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
محيط زيست
3181
مهندسي ايمني
مهندسي شيمي
مخازن هيدروكربوري
3181
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مخازن هيدروكربوري
3181
مهندسي نفت
مهندسي شيمي
مدلسازي، شبيه سازي و كنترل فرآيندها
3183
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي سيستم هاي انرژي
3184
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي پيشرفته
3185
مهندسي شيمي
مهندسي شيمي
مهندسي فرآيند
3186
مهندسي شيمي
مهندسي صنايع

3181
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
ايمني صنعتي
3188
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
ايمني صنعتي
3188
مهندسي ايمني
مهندسي صنايع
توليد صنعتي
3189
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
سيستم هاي اقتصادي
3191
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مديريت سيستم و بهره وري
3191
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي برنامه –
ريزي سيستم هاي انرژي
3191
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي برنامه –
ريزي سيستم هاي اقتصادي
3193
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي تحقيق در –
عمليات
3194
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي
3195
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
3196
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي لجستيك و زنجيره تامين
3191
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
مهندسي مالي
3198
مهندسي صنايع
مهندسي عمران
خاك
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
خاك و پي
3113
مهندسي عمران
61
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي عمران
ساختمان
3114
مهندسي عمران
مهندسي عمران
سنجش از دور
3115
مهندسي عمران
مهندسي عمران
سيستم هاي اطلاعات مكاني
3116
مهندسي عمران
مهندسي عمران
عمران
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
كارهاي عمومي ساختمان
3118
مهندسي عمران
مهندسي عمران
محيط زيست
3119
مهندسي عمران
مهندسي عمران
محيط زيست
3119
مهندسي ايمني
مهندسي عمران
مديريت ساخت
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي زلزله
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي زلزله ژئوتكنيك –
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي زلزله سازه –
3113
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي سازه
3114
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي سازه هاي دريايي
3115
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست آلودگي هوا –
3116
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست آلودگي هوا –
3116
مهندسي ايمني
مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست مواد زائد جامد –
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست مواد زائد جامد –
3111
مهندسي ايمني
مهندسي عمران
مهندسي مديريت و ساخت
3118
مهندسي عمران
مهندسي عمران
نقشه برداري
3119
مهندسي عمران
مهندسي عمران
نقشه برداري سنجش از دور –
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
نقشه برداري فتوگرامتري –
3111
مهندسي عمران
مهندسي عمران
عمران آب
3311
مهندسي عمران
مهندسي عمران
سازه هاي هيدروليكي
3311
مهندسي عمران
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
امنيت اطلاعات
3113
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
سيستم هاي تكنولوژي اطلاعات
3114
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
سيستم هاي چند رسانه اي
3115
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
شبكه هاي كامپيوتري
3116
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
طراحي و توليد نرم افزار
3111
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
مديريت سيستم هاي اطلاعات
3119
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
معماري سازماني
3131
مهندسي كامپيوتر
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
مهندسي فناوري اطلاعات ) IT )
3131
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
الگوريتم و محاسبات
3131
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
سخت افزار
3133
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
سيستمهاي نرم افزاري
3134
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
فناوري اطلاعات ) IT )
3135
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
كاربرد كامپيوتر
3136
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
معماري سيستم هاي كامپيوتري
3131
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
معماري كامپيوتر
3138
مهندسي كامپيوتر
61
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
3139
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
نرم افزار
3141
مهندسي كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر
هوش مصنوعي
3311
مهندسي كامپيوتر
مهندسي مديريت پروژه

3141
مهندسي عمران
مهندسي مكاترونيك

3143
مهندسي برق
مهندسي مكاترونيك

3143
مهندسي مكانيك
مهندسي مكاترونيك
اتوماتيك و كنترل توليد
3144
مهندسي برق
مهندسي مكاترونيك
اتوماتيك و كنترل توليد
3144
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك

3146
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تأسيسات
3141
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي
3148
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي ديناميك سيالات –
3149
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي سيستم هاي انرژي –
3151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي علوم حرارتي –
3151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي مديريت انرژي الكتريكي –
3151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
جامدات
3153
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
حرارت و سيالات
3154
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد
3155
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد سيستم هاي توليد صنعتي –
3156
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد شكل دهي فلزات –
3151
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ساخت و توليد مكاترونيك –
3158
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي
3159
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي مكاترونيك –
3161
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي ارتعاشات و كنترل –
3161
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي ديناميك جامدات –
3161
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي ديناميك كنترل –
3163
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي شكل دهي –
3164
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي فرآيندهاي ساخت –
3165
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي مكانيك جامدات –
3166
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
قابليت اطمينان سامانه هاي مكانيكي
3161
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ماشين آلات
3168
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
ماشين ابزار
3169
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
مكانيك حالات
3111
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
مكانيك خودرو
3111
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
مهندسي جوش
3111
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
احتراق
3313
مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك
تحليل خرابي
3314
مهندسي مكانيك
مهندسي مواد

3113
مهندسي مواد
62
ادامه مقطع كارشناسي ارشد
عنوان رشته تحصيلي
عنوان گرايش تحصيلي
كد گرايش
عنوان رشته امتحاني
مهندسي مواد
جوشكاري
3114
مهندسي مواد
مهندسي مواد
خوردگي و حفاظت از مواد
3115
مهندسي مواد
مهندسي مواد
شكل دادن فلزات
3116
مهندسي مواد
مهندسي مواد
شناسايي و انتخاب مواد
3111
مهندسي مواد
مهندسي مواد
شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي
3118
مهندسي مواد
مهندسي مواد
استخراج فلزات
3315
مهندسي مواد
مهندسي مواد
ريخته گري
3316
مهندسي مواد
مهندسي نفت
اكتشاف نفت
3119
مهندسي نفت
مهندسي نفت
بهره برداري از منابع نفت
3181
مهندسي نفت
مهندسي نفت
پژوهشي مهندسي نفت پالايش –
3181
مهندسي نفت
مهندسي نفت
پژوهشي مهندسي نفت پالايش –
3181
مهندسي شيمي
مهندسي نفت
تجهيزات نفت
3181
مهندسي نفت
مهندسي نفت
حفاري و استخراج نفت
3183
مهندسي نفت
مهندسي نفت
حفاري و بهره برداري نفت
3184
مهندسي نفت
مهندسي نفت
مخازن هيدروكربوري
3185
مهندسي نفت
مهندسي نفت
مهندسي نفت
3186
مهندسي نفت
مهندسي نفت
بهره برداري از مخازن نفت
3189
مهندسي نفت
مهندسي نقشه برداري

3181
مهندسي عمران
مهندسي معدن
ژئومكانيك نفت
3311
مهندسي نفت
مديريت HSE

3191
مهندسي ايمني